มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสวนสุนันทา นางสาวณัชชา บุญจันทร์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวปริยากร อินทะสระ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และทีมแดดที่ดีคือแดดที่ส่อง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Thailand’s […]

  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 “ชมรมถันยรักษ์” โดยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมหาชน จากการส่งผลงานกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษา […]

วันที่ 2 มีนาคม 2567 วิทยาลัยทองสุข จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ณ ห้อง […]

การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ในสภาพควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยหนอนแมลงทหารดำ การจัดการขยะอาหารแบบนำมาใช้ใหม่ โครงพัฒนาเขตนำร่องการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตปทุมวัน เขตพญาไท และเขตหนองแขม ความร่วมมือระหว่างการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กรุงเทพมหานคร […]

  ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 28 ก.พ.67 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม […]

  ตัวแทนสภาเด็กฯ เข้าพบขอคำปรึกษา สส.รวมไทยสร้างชาติ “เอกนัฏ-จุติ-ดวงฤทธิ์” ยินดีสนับสนุนให้งานของเด็กและเยาวชนให้บรรลุเป้าหมาย ประธานสภาเด็กฯ ดีใจได้รับข้อเสนอให้เลือกตัวแทนเข้ามาทำงานเป็นกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการในสภาฯ ที่รัฐสภา […]