ASIC, UK มอบรางวัล “คุณภาพด้านการศึกษา” คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ครบ 9 หลักสูตร แห่งแรกในประเทศไทย

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) รับรางวัลรับรองคุณภาพ ทั้ง 9 หลักสูตร เป็นแห่งแรกในประเทศไทย จาก Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC), UK ที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทั้งยังคว้าอีก 2 รางวัลใหญ่พ่วงท้าย ด้านการพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการ และการพัฒนางานวิจัย

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่คณะบริหารธุรกิจ นำโดยท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน ได้ขอรับรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 9 หลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้เป็นนานาชาติ  คณะได้รับการตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2566 โดยคณะผู้ตรวจประเมินจากต่างประเทศ เข้าตรวจประเมิน ซึ่งผู้ตรวจประเมินได้มีการประเมินมาตรฐานหลักสูตร การตรวจสอบความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ  ตลอดจนทิศทางและการดำเนินนโยบายของคณะ โดยใช้การประเมินตามมาตรฐานของ ASIC และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้รับการรับรอง โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม (Exceptional) ทั้ง 9 หลักสูตร ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้มีการตรวจรับรอง จากทาง ASIC

ด้าน รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก Dr.Maurice Kenneth Dimmock, ASIC Chairman จาก ASIC, UK และคณะ ได้เดินทางมามอบรางวัลให้กับคณะบริหารธุรกิจและคณาจารย์จากหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง 9 หลักสูตร คือ 1. B.B.A. (Marketing) 2. B.B.A. (Management) 3. B.B.A. (Business Computer) 4. B.B.A. (Finance) 5. B.B.A. (International Business Administration) 6. B.B.A. (Logistic and Supply Chain Management) 7. B.ACC. 8. B.Econ. และ 9. B.B.A. (International Program) ขณะเดียวกันยังมอบอีก 2 รางวัลพิเศษ คือ รางวัล Entrepreneurship and Innovation และรางวัล Research and Development Capacity Building ร่วมด้วย ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี ภายในงาน RMUTT Open House 2024–เปิดประตูสู่ มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านมา และขอบคุณทุกความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากผู้บริหาร คณาจารย์ในหลักสูตร นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ผลักดันและช่วยยืนยันต่อการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจจนเป็นที่ประจักษ์ และจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ขณะที่ ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กล่าวเสริมว่า นอกจากการรับรองจาก ASIC แล้ว ก่อนหน้านี้ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ยังได้ผ่านการตรวจรับการรับรอง ตามมาตรฐาน AUN-QA  ในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะร่วมด้วย รางวัลทั้งหมดนี้เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะในระดับสากล เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้เรียน สถานประกอบการ และภาคธุรกิจ ในการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างทุนมนุษย์เพื่อรับใช้สังคมต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bus.rmutt.ac.th

Next Post

“สวนสุนันทา” เปิดรับรอบโควตา พร้อมให้คนมีความสามารถพิเศษเรียนฟรีกับโครงการ “ทุนเพชรสุนันทา”

Sat Jan 20 , 2024
สวนสุนันทาเปิด #รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) รอบที่ 2 (Quota) เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เรียนฟรีกับโครงการ […]