Bangchak Scholarship 2023 เปิดให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก ประจำปี 2566

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลากหลายสาขาวิชา ในสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก ประจำปี 2566 กับโครงการ “Bangchak Scholarship 2023”
.
📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
👉 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครผ่าน QR Code หรือ click link : https://forms.gle/gJTi6hcNayaggq7V6

.

เงื่อนไขและรายละเอียดการขอรับทุน
1. หลักสูตรปริญญาโทและสถาบัน ที่บริษัทฯ สนับสนุน

1.1 หลักสูตร/สาขาวิชา

1.1.1) หลักสูตร MBA ไม่ระบุสาขา

1.1.2) หลักสูตรสาขา Biotechnology หรือ Bioengineering

1.1.3) หลักสูตรสาขา Innovation Management หรือ Innovation & Entrepreneurship

1.1.4) หลักสูตรสาขา Renewable Energy

1.1.5) หลักสูตรสาขา Engineering (Focus on Chemical Technology, Mining)

1.1.6) หลักสูตรสาขา Material Science/ Electrochemistry (เกี่ยวข้องกับ EV Battery, Carbon Capture)

1.1.7) หลักสูตรสาขา Computer Science and Information Systems (Data Science)

1.1.8) หลักสูตรสาขา Geology / Geoscience

1.1.9) หลักสูตรอื่นๆ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร (MDC)
เงื่อนไขและรายละเอียดการขอรับทุน
1. หลักสูตรปริญญาโทและสถาบัน ที่บริษัทฯ สนับสนุน

1.2 สถาบัน

พิจารณาตามสาขาวิชาที่ขอรับทุน โดยอ้างอิงการจัดลำดับสถาบันของ Times Higher Education และ The QS World University Rankings

1.2.1) USA : สถาบันที่อยู่ใน Top 20 ของปีที่ขอทุน

1.2.2) UK & World : สถาบันที่อยู่ใน Top 10 ของปีที่ขอทุน

1.2.3) Others: สถาบันอื่นๆ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร (MDC)

เงื่อนไขและรายละเอียดการขอรับทุน

2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโท

2.1) อายุตัวไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่รับสมัคร

2.2) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา และผู้สมัครต้อง มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.3) ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่บริษัทกำหนด

2.4) มีผลการทดสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

· TOEFL (Internet-based) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน หรือ

· IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6 หรือ

· CU-TEP, TU-GET ที่เทียบเท่า TOEFL (Internet-based) 80 คะแนน

2.5) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

2.6) เป็นผู้มีศีลธรรม และความประพฤติดี รวมทั้งไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่ง โดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

2.7) ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
เงื่อนไขและรายละเอียดการขอรับทุน

3. ระยะเวลาศึกษา

ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน/มหาวิทยาลัย

4. วิธีการสมัครและคัดเลือก

4.1) ประกาศทุนการศึกษาผ่านทาง www.bangchak.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท

4.2) ผู้สมัครจะต้องติดต่อสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง โดยจะต้องเรียนตามสาขาวิชาที่บริษัทกำหนด (ข้อ 1.1 และ 1.2)

4.3) ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารการตอบรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะศึกษาต่อ พร้อมทั้งระบุระยะเวลาและรายละเอียดการศึกษากับบริษัท

4.4) ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจร่างกายที่รับรองผลตรวจปกติ โดยโรงพยาบาลที่บริษัทกำหนด

4.5) ผู้สมัครจะต้องผ่านกระบวนการสอบสัมภาษณ์ตามที่บริษัทกำหนด

4.6) บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก โดยส่งอีเมลล์ไปยังผู้สมัครโดยตรง

4.7) การตัดสินผู้ใดที่ได้รับทุน จะถือผลสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ตัดสินสุดท้ายและการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขและรายละเอียดการขอรับทุน

5. เอกสารประกอบการสมัคร

5.1) รูปถ่ายหน้าตรงสำหรับติดใบสมัคร ขนาด 2 นิ้ว ห้ามสวมหมวกหรือแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

5.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

5.3) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

5.4) สำเนาใบแสดงผลสอบ TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET

5.5) สำเนาหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่บริษัทกำหนด

5.6) หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากมหาวิทยาลัย หรือบริษัทต้นสังกัด

5.7) สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ชุด
เงื่อนไขและรายละเอียดการขอรับทุน

6. เงื่อนไขการรับทุน

6.1) ผู้ได้รับทุนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาการรับทุนกับบริษัท และจะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้บริษัท หรือบริษัทในกลุ่มตามที่บริษัทเห็นสมควร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากผิดเงื่อนไขสัญญาหรือไม่กลับมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯตามระยะเวลาที่กำหนด หรือกลับมาปฏิบัติงานแต่ไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานที่บริษัทจนครบกำหนดในสัญญา ผู้ได้รับทุนต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้จ่ายไปทั้งหมดคืนบริษัท และต้องชดใช้เงินอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเท่ากับเงินจำนวนที่บริษัทเรียกคืนทั้งหมดเป็นเบี้ยปรับแก่บริษัท (อัตรา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บริษัทได้สนับสนุน)

7. การรับเข้าเป็นพนักงานบริษัท

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน จะต้องเซ็นสัญญารับทุนว่าจะกลับมาเป็นพนักงานบริษัทก่อนเข้ารับการศึกษา และจะต้องกลับมาปฏิบัติงาน ภายใน 1 เดือนหลังจากจบการศึกษา

.
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มติดต่อ Bangchak Recruitment Team โทร 02-335-4128, 02-335-4605
หมายเหตุ: การเข้าลิงก์ครั้งแรกต้องทำการ Log in ผ่าน Gmail ก่อนเสมอ

#BangchakScholarship2023 #Scholarship #Scholarship2023 #ทุนการศึกษา #ทุนการศึกษา2566 #ทุนปริญญาโท #Bangchak #BangchakCareer #bangchakcareerงานดีบอกต่อ #บางจาก

Next Post

Hitachi Energy สนับสนุนและสร้างเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความยั่งยืนโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 จังหวัดสมุทรปราการ

Fri Aug 11 , 2023
ด้วยการปรับปรุงเสาไฟฟ้าจากเสาเหล็กซึ่งเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดเป็นเสาคอนกรีต สนับสนุนพัดลมติดผนังจำนวน 120 เครื่องเพื่อการระบายอากาศที่ดีภายในห้องเรียน พร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำดื่มที่ถูกหลักอนามัยจำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 470,200 บาท โดยมีทีมงานบริษัทเป็นตัวแทนส่งมอบกับทางผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 90 คน โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ […]