คุรุสภารับสมัครครูและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประจำปี พ.ศ. 2566

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับสมาคมครูประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Malay Teachers’ Association, BMTA) จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างครูประเทศไทยกับครูประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูให้สอดคล้องกับการตระหนักรู้ตามกรอบความคิดสากล และส่งเสริมมุมมองและประสบการณ์ทางการสอนในบริบทของต่างประเทศ โดยเริ่มดำเนินโครงการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2561

สำหรับปี 2566 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดรับสมัครและคัดเลือกครู จำนวน 2 คน และสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ดังนี้

คุณสมบัติครูที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นครูเพศหญิง มีสัญชาติไทย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 9 – 22 ตุลาคม 2566 โดยจะต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สอนในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งมีประสบการณ์สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ฟัง–พูด–อ่าน–เขียน) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทย หรือนาฏศิลป์ไทย และต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์

คุณสมบัติสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรับครูแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 โดยจะต้องเป็นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ที่ครูผู้สมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานอยู่ มีความพร้อมในการสนับสนุนครูเข้าร่วมโครงการฯ และรับผิดชอบดูแลครูจากประเทศบรูไนดารุสซาลาม ที่จะเดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ สถานศึกษา ตลอดระยะเวลาที่กำหนด

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ครู/สถานศึกษาสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ครูสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด ต้องเผยแพร่ผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศฯ ภายในสถานศึกษาของตนเองหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการฯ ภายใน 30 วัน  ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ อาทิ การจัดปฐมนิเทศครูที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยน และการจัดปฐมนิเทศครูที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในสถานศึกษา ครู/สถานศึกษา รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพดูแลครูแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนฯ ด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลครูแลกเปลี่ยน (ค่าที่พัก อาหารและการเดินทางภายในประเทศไทย) ตั้งแต่เดินทางถึงประเทศไทยจนถึงเดินทางออกประเทศไทย และจัดหาบุคลากรครูในสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ครูแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ สถานที่พักสำหรับครูแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนฯ สามารถอำนวยความสะดวกให้ครูประกอบอาหารได้ด้วยตนเอง เนื่องจากข้อจำกัดในการปฏิบัติตามหลักศาสนา เป็นต้น

ครูและสถานศึกษา ที่สนใจ กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน Google Form ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbk5OKTEMLevm_izwveLd9JPxK-BRukOwUqRYrgixH1fFLfg/viewform ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ สำนักนโยบายและแผน  กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2280 2763 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางอีเมล:  fru@ksp.or.th

ดาวน์โหลด!! โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ประจำปี พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด!! หนังสืออนุญาตและยินยอมให้ข้าราชการครู/ครู ในสังกัดเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประจำปี พ.ศ. 2566

Next Post

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดคอนเสิร์ตประสานเสียง PGVIM Chorale HarmoniqueLight of the Dark Hours

Tue Jul 4 , 2023
  บรรยากาศการแสดงคอนเสิร์ต  PGVIM Chorale HarmoniqueLight of the Dark Hours ณ […]