มกธ.​ยกเครื่องเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ดูแลดี นวัตกรรมการบริการในสถานศึกษา” มุ่งพัฒนางานบริการยุคใหม่

 

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ดูแลดี นวัตกรรมการบริการในสถานศึกษา” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนทั้งในระดับคณะและสำนักต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวปฏิบัติด้านการบริการที่ดีและพึงประสงค์ของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีเป้าหมายการเพิ่มสมรรถนะในงานบริการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการทุกระดับ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ดูแลดี นวัตกรรมการบริการในสถานศึกษา” ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถให้กับบุคลากรสายสนับสนุนด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมในการให้บริการด้วยความประทับใจแก่ผู้ที่มารับบริการ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถทั้งในเชิงแนวคิด เทคนิค และกลวิธี เช่น เทคนิคการสื่อสารในการให้บริการด้านการศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการ ทัศนคติที่มีต่อการให้บริการ ศิลปะการให้ข้อมูล การตอบคำถาม เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างการบริการที่ประทับใจให้กับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการด้านต่าง ๆ
อีกทั้ง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนดังกล่าว ยังเอื้อประโยชน์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระดับคณะและสำนักต่าง ๆ ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความกระตือรือร้น การตระหนักถึงความสำคัญของการบริการ และเพิ่มขีดความสามารถภายในตนเองต่อการให้บริการยุคใหม่อีกด้วย

นอกจากนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ดูแลดี นวัตกรรมการบริการในสถานศึกษา” ดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ การบรรยาย หัวข้อ “การบริการยุคใหม่” โดย ดร.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ หัวข้อ “การดูแลดีจากประสบการณ์” โดย ดร.ยุภาวรัตน์ ขันตีกรม และหัวข้อ “แม่น เร็ว ไร้ขัดจำกัด” โดย ดร.กันตินันท์ ศรีประสงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ อาจารย์แนะแนวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรม Workshop ด้วยสถานการณ์จำลองด้วย เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างพัฒนาตนเองในงานบริการที่ดี และหาแนวทางการปฏิบัติที่พึงประสงค์ในด้านการบริการ และก่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติงานร่วมกันในด้านงานบริการที่ดีได้อีกด้วย

ในการนี้ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก บุคลากรสายสนับสนุนของทุกคณะทุกสำนักได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ดูแลดี นวัตกรรมการบริการในสถานศึกษา” อย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567

 

#www.edu-today.com

Next Post

ศิษย์เก่า​ศิลปากร​ รวมตัว​ดวลแข้ง​ สาธิตฯ​ ฉลอง​ ​72​ ​ปี​ ​ศ.ดร.คณิต​ เขียววิชัย​

Tue Mar 19 , 2024
  การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ […]