“ศ.ดร.บังอร” ติวเข้มบุคลากร จัด “อัพสกิล”ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มุ่งพัฒนาการสอน นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่

 

ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมเปิดโครงการสัมมนา “Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี” ให้กับคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายประจำปีการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ใช้เป็นหลักปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนที่ดี อีกทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งหมายให้เกิดผลพวงและประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนทุกระดับอีกด้วย

นอกจากนี้ รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง และ อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ได้บรรยายแนวคิด หลักการการเป็นครูที่ดี กฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงขอบเขตการทำงานด้านต่างๆ เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้เข้าใจหลักปฏิบัติ และการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการณ์การประสานงานร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

 

โครงการอบรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีทุกระดับให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิค กลยุทธ์ กลวิธี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สามารถเกื้อหนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในด้านแนวคิด แนวปฏิบัติการสอนที่ดี นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้คณาจารย์ทุกคน สามารถนำองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับการจัดการศึกษายุคใหม่

สำหรับการสัมมนา Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และเทคนิคพื้นฐานด้านการสอนที่ดี นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร พร้อมทั้งมีกิจกรรม Work Shop “สอนดี นวัตกรรม การสอนและสื่อสาร” ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ชิตเวทย์ จันทศร อาจารย์ ดร.กลิ่นแก้ว มาตา อาจารย์ ดร.ธนาดล สมบูรณ์ อาจารย์ ดร.กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ อาจารย์ ดร.สมาพร มณีอ่อน และ อาจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์

 

ทั้งนี้ กิจกรรม Workshop สำหรับคณาจารย์ที่สอนในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการร่วมกันระดมแนวคิดด้านการสอนที่ดี นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร ตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนที่ดีและพึงประสงค์ ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด องค์ความรู้ ทักษะ กลยุทธ์ กลวิธี และประสบการณ์ร่วมกัน ส่งผลให้คณาจารย์สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในด้านการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย  ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมโครงการการสัมมนา “Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี” ณ ห้องประชุม BTD AUDITORIUM และ BTD HALL เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

“จำศิลป์” ผลงานศิลปนิพนธ์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Fri Mar 29 , 2024
โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด “จำศิลป์” ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษาผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ด้านการออกแบบที่มีแนวคิดที่หลากหลาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ […]