มกธ.กระชับความร่วมมือชุมชน “ดอนไก่ดี” ร่วมลงนามความร่วมมือเสริมความเข้มแข็งวิชาการ-วิชาชีพ

 

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยมุ่งเสริมสร้างการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการการพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเสริมความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมประสบการณ์ และทักษะวิชาการและวิชาชีพด้วย
จากนโยบายดังกล่าว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และชุมชนดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายร่วมกัน โดยมี รศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคุณสุประสิทธิ์ โพธิสิทธ์ กำนัน ต.ดอนไก่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมืออาชีพที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนได้
ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายดังกล่าว มุ่งส่งเสริมความร่วมมือให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนด้านการฝึกปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมแสดงความยินดีในการลงนามความร่วมมือดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดโครงการปลูกป่าชายเลน CSR Project Package

Wed May 15 , 2024
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาร่วมกันปลูกป่าชายเลน ในโครงการ CSR Project Package เพื่อขยายพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นปรับปรุงสภาพแวดล้อม […]