“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้พิการ ประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ฟรี

“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้พิการประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับนักศึกษาพิการฟรี
คุณสมบัติ 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกศน. หรือเทียบเท่า (จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง) และต้องไม่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาก่อน
📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 มิถุนายน 2566 📌
🔷 ระยะเวลาเรียน : 3 ปี หรือ 9 ภาคเรียน
🔷 วันและเวลาเรียน : เรียนผ่าน Application ได้ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม.
🔷 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : นักศึกษาพิการเรียนฟรี
 เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3 สำเนา Transcript จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ใด ๆ)
5 สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการหรือสมุดประจำตัวผู้พิการ (หน้าที่ระบุลักษณะความพิการและวันหมดอายุ) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็นต้น
✅ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 084-6969173 (ชลธิชา)

Next Post

25 ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

Mon Jun 12 , 2023
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 […]