เรียนดี แต่ขาดแคลน “โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” เปิดให้ทุนผู้จบ ม.6-ปวช.-ปวส. เรียนฟรีระดับปริญญาตรี

📣 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา 💯
👉 สำหรับผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 👈
🔹 ระดับปริญญาตรี 🔹
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
🎯เฉพาะ 2 หลักสูตร
1) แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
2) แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
🔷 คุณสมบัติ 🔷
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/ปวช./ปวส.
โดยต้องมีผลการเรียน เฉลี่ยสะสมรวม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือกิจการของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หรือตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมาย

Next Post

ASIC, UK มอบรางวัล “คุณภาพด้านการศึกษา” คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ครบ 9 หลักสูตร แห่งแรกในประเทศไทย

Tue Jan 16 , 2024
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) รับรางวัลรับรองคุณภาพ ทั้ง 9 หลักสูตร เป็นแห่งแรกในประเทศไทย จาก […]