นักเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัด “ECO – Market Fair” ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม มุ่งอนุรักษ์ หนุนนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัดอีเวนท์และออกร้าน
“ECO – Market Fair” ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ครั้งที่ 10

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่าผู้เรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ระดับชั้นป.1–ม.6 และคณะครู จัดกิจกรรมตลาดนัดสาธิตประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 10 และร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึก ภายใต้แนวคิด ECO-MARKET ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ สร้างมิตรภาพและสนับสนุนนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนทางสังคมและโลก จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กระทั่งปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมีการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักแก้ไขปัญหา และยังมุ่งเน้นให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และตนนั้นเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาและกิจกรรม นอกจากนี้ ตนยังเห็นว่ากิจกรรมตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ครั้งที่ 10 ที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากจะเสริมทักษะด้านการทำธุรกิจ การตลาด และการเป็นผู้ประกอบการแล้ว ยังสามารถเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางการจะเลือกประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงการเลือกเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ด้วย


อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะประธานในพิธีเปิด ยังกล่าวด้วยว่า ขอชื่นชมคณะครูทุกท่านที่คอยชี้แนะ และขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ทำให้ภาพบรรยากาศตลาดนัดสาธิตนวัตกรรมมีความน่าสนใจ และได้รับการเผยแพร่ด้วยดี ที่สำคัญขอชื่นชมทุกไอเดียทุกความฝันและทุกความสนใจของนักเรียนทั้งหมด และขอชื่นชมรูปแบบการจัดกิจกรรม ที่รู้จักเลือกใช้ทรัพยากรโดยรอบโรงเรียนอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด


ด้าน นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี อธิบายเสริมว่า ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรมดังกล่าว ยังเป็นส่วนของการเรียนการสอนรูปแบบ STEM ที่ใช้ความรู้จาก 8 กลุ่มสาระมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความจำเป็นของการประกอบอาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการทำงาน การพึ่งตนเอง รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ผู้เรียนจะได้แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงที่นอกห้องเรียน และรู้จักประยุกต์ใช้สิ่งของรอบตัว ให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าสูงสุด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 โดยภาพรวมทั้งหมดในงานมีการออกร้านจำหน่ายมากกว่า 94 ร้าน ขณะเดียวกันยังสอดแทรกความสนุกและความบันเทิงด้วยการจัดแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล รวมถึงการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับการรักษ์โลกร่วมด้วย.

Next Post

มทร.ศรีวิชัย จัดงานนิทรรศการวิชาการออนไลน์ Virtual Exhibition ศรีวิชัยแฟร์ 2024 (ครั้งที่3)

Mon Jan 15 , 2024
วันที่ 15 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานนิทรรศการวิชาการออนไลน์ Virtual Exhibition ศรีวิชัยแฟร์ 2024 […]