ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส มีให้เลือกเรียนต่อ ทำวิจัย แลกเปลี่ยน มากกว่า 700 ทุน


ถ้าใครที่ชื่นชอบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ขอบอกว่า ประเทศนี้มี "ทุนการศึกษา" ให้กับนักศึกษาจากต่างชาติ
จำนวนมาก ทั้งทุนระดับปริญญา หรือทุนสำหรับการวิจัย รวมทั้งทุนแลกเปลี่ยนอีกมากมายหลายประเภท

สนใจต้องการขอรับทุนการศึกษาประเภทใด ตามไปตรวจสอบข้อมูลกันได้เลย...

CAMPUS BOURSES

CampusBourses – v1.3.4 (campusfrance.org)

โปรแกรมดังกล่าวรวบรวมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติไว้  โดยมีทั้งทุนที่มาจากแหล่งทุนในประเทศฝรั่งเศสกว่า 700 ทุน (จากหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรท้องถิ่น  บริษัท  มูลนิธิ  สถาบันอุดมศึกษา และอื่นๆ) และแหล่งทุนต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในประเทศต่างๆ รัฐบาลต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ)

ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลผ่านโปรแกรมดังกล่าวโดยป้อนคำสำคัญ (keyword) หรือคำค้นหาต่างๆ (สัญชาติ  ระดับการศึกษา  สาขาวิชาที่สนใจ  หรือประเภทของทุน)  เพื่อให้ได้รับรายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับทุนนั้นๆ และให้ลิงค์เว็บไซต์ของหน่วยงานผู้ให้ทุน

มีโครงการทุนสำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อหรือไปทำวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสมากมาย

ค้นหาทุนสำหรับนักศึกษา นักวิจัยไทยโดยเฉพาะ

มีทั้งทุนจากหน่วยงานรัฐบาล โครงการความร่วมมือต่างๆ หน่วยงานเอกชน รวมถึงทุนจากสถาบันการศึกษาเอง อย่าพลาดโอกาส ลองเข้าฐานข้อมูล CampusBourses – v1.3.4 (campusfrance.org) เพื่อค้นหาทุนได้เลย

ทุนการศึกษาและวิจัยโดยสถานทูตฝรั่งเศสและรัฐบาลฝรั่งเศส

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  (Franco-Thai Scholarship Program)      

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาชาวไทยผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขา  ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติไทยและมีอายุไม่เกิน 35 ปี

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทุน  เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการคัดสรรทุน  โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการ  แรงจูงใจของและแผนการเรียนของผู้สมัคร  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้ได้ทีเว็บไซต์ : FRANCO-THAI SCHOLARSHIP PROGRAM

ทุนไอเฟล (Eiffel Sholarship) – ปริญญาโทและปริญญาเอก

เป็นทุนการศึกษาที่ให้สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส  โดยพิจารณาให้ผู้ศึกษาใน 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  • เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ (และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  • นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (และสาขาที่เกี่ยวข้อง)

เป็นทุนที่บริหารจัดการโดย Campus France Paris (กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ของฝรั่งเศส)

เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : Le programme de bourses “Eiffel” | Campus France

ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Junior Research Fellowship Program)

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส

โครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน  ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส  โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากความเป็นเลิศด้านวิชาการของโครงการวิจัยที่เสนอและประโยชน์ของความร่วมมือที่เกิดขึ้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนนี้ได้ที่เว็บไซต์ : https://www.thailande.campusfrance.org/th/junior-research-fellowship-program

ทุนวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research หรือ Franco-Thai Mobility Program : PHC Siam)

โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (PHC Siam) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมทำวิจัยระยะยาวระหว่าง สถาบันไทยและฝรั่งเศสผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ของทั้งสองประเทศ โครงการนี้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุกสาขาวิชาที่มีระยะเวลา 2 ปี โดยที่ทั้งฝ่ายไทยและฝรั่งเศสร่วมกันมอบเงินสนับสนุนโครงการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://inter2.mua.go.th/ หรือ www.campusfrance.org/fr/siam

ทุนการศึกษาและวิจัย MOPGA SCHOLARSHIP PROGRAMME by French Government

เป็นนโยบายริเริ่มโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง กับคำล่าว “Make Our Planet Great Again” (MOPGA) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อทุนนี้

โดยแรกเริ่มทุนจุดประสงค์สนับสนุนการศึกษาและวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ ซึ่งรวมสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง การเกษตร การแพทย์และสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

MOPGA Scholarship: MOPGA Scholarship Programme: the fourth call for applications is now open | Campus France

MOPGA Fellowship: VISITING FELLOWSHIPS PROGRAM FOR YOUNG RESEARCHERS | Campus France

ทุนจากหน่วยงานอื่น

ปริญญาเอกที่ได้รับทุนจากสถาบัน

บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยมักจะประกาศเผยแพร่ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยต่างๆ เป็นประจำ นี่คือวิธีแรกสุดในการเริ่มหาทุนสำหรับปริญญาเอกของคุณ โดยมี 3 ประเภท:

– ทุน Doctoral Fellowship:  สถาบันระดับปริญญาเอกของคุณมอบทุนสนับสนุนสุทธิ 1,400 ยูโรต่อเดือนเป็นเวลาสามปี ทำได้โดยใช้งบประมาณการวิจัยหรือเป็นส่วนเสริมของเงินทุนของคุณเอง เป็นสัญญาจ้างงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยเฉพาะ โดยไม่มีเงื่อนไขอายุหรือสัญชาติ ต่ออายุได้ สูงสุดถถึง 5 ปี

– ทุนจากสัญญากับสถาบันวิจัย: สถาบันวิจัยเช่น (CNES, CNRS, CEA เป็นต้น) มักสนับสนุนเงินทุนวิจัยสำหรับโครงการที่น่าสนใจ ประมาณ1,500 ยูโรสำหรับปริญญาเอกต่อเดือน

– เงินทุนจากสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้รับทุนจาก Agence Nationale de Recherche (สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ANR) อยู่ที่ 1,400-1500 ยูโรสุทธิต่อเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม Financing a Doctorate | Campus France

ทุนวิจัยปริญญาเอก สัญญาบริษัทเอกชน CIFRE

ปริญญาเอกที่ได้รับทุนจากบริษัท ด้วยความร่วมมือกับสมาคมวิจัยและเทคโนโลยีแห่งชาติ (ANRT) ระบบ CIFRE (ข้อตกลงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงอุตสาหกรรม) ช่วยให้นักวิจัยรุ่นเยาว์ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทหรือหน่วยงานสาธารณะเพื่อทำการวิจัย ร่วมกับทีมมหาวิทยาลัย

จากนั้นบริษัทหรือชุมชนจะจัดหาเงินทุนในระดับปริญญาเอกผ่านสัญญาจ้างงานตามกฎหมาย โดยจะให้ทุนอยู่ที่ประมาณ 1,800 ยูโรต่อเดือน(ค่าตอบแทนขั้นต่ำ) เป็นระยะเวลาสามปี นี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับประสบการณ์ในการวิจัยทางธุรกิจ (สถานะนักวิจัย คือ “คนทำงาน” และไม่ใช่ “นักศึกษา” ต้องชำระภาษีเงินได้ให้รัฐบาลฝรั่งเศส) การหาทุนประเภทนี้ ขึ้นกับสาขาวิชาและบริษัทภาคเอกชนที่สนใจ ควรสอบถามกับทางศูนย์วิจัยต้นสังกัด(Laboratory)

ข้อมูลเพิ่มเติม: Le dispositif Cifre | Association Nationale Recherche Technologie (anrt.asso.fr)

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเป็นทุนที่ให้ในระดับปริญญาเอก โดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนไปทำวิจัยเป็นระยะเวลา 8-12 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส

ผู้ที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นเวลา 6 เดือนอยู่ก่อนแล้ว สามารถขอรับทุนเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ทุนวิจัยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้รวมทุนประกันสุขภาพไว้ด้วย

เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : http://rgj.trf.or.th

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอกและทุนแลกเปลี่ยนบุคลากร Erasmus Mundus/Erasmus+

หลักสูตรในโครงการ Erasmus Mundus เป็นหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันการศึกษาในประเทศเครือสหภาพยุโรปตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2 -3 แห่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตามที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร Erasmus มอบทุนในระดับปริญญาโทหรือเอก ซึ่งอาจจะเป็นหลักสูตร 2 ปริญญาหรือปริญญาร่วม

ทุน ERASMUS+
เป็นทุนสนับสนุนระยะสั้นภายใต้โครงการ Erasmus ของยุโรป มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร  โดยให้ทุนในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ทุนการฝึกอบรมบุคลากร หน่วยงานหรือนักวิจัย ทุนระยะสั้นสำหรับเยาวชน ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือทุนสนับสนุนด้านกีฬา

เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : Home | Erasmus+ (europa.eu)

ทุน Post-doc PRESTIGE Program

โครงการ PRESTIGE ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก เปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชาวิจัย สนับสนุนการเคลื่อนย้าย(Mobility)ของนักวิจัยชาวฝรั่งเศสและชาวต่างประเทศ จากและไปยัง ประเทศฝรั่งเศส เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันและศูนย์วิจัยในประเทศต้นทางและปลายทาง

โครงการนี้ได้รับเงินทุนจากโครงการกรอบความร่วมมือที่เจ็ดของสหภาพยุโรป EU สำหรับการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และการสาธิตภายใต้ข้อตกลงการให้ทุน n° PCOFUND-GA-2013-609102

ข้อมูลเพิ่มเติม: The PRESTIGE programme | Campus France

ทุนการศึกษาจาก Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 800 แห่งในประเทศสมาชิกประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีกว่า 106 ประเทศทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติม : www.auf.org/bourses

ASEM-DUO

โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
โครงการทุน DUO-Thailand Fellowship มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้าย(Mobility)นักศึกษาในทุกระดับ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก ASEM 30 แห่งในยุโรป

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.asemduo.org

ทุนจากสถาบันการศึกษา Scholarship by institutions

สถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัยบางแห่งมอบทุนการศึกษาเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ อาจอยู่ในรูปแบบของส่วนลดค่าเล่าเรียน 30-100% หรือเงินช่วยเหลือรายปีหรือรายเดือน อย่าลืมสอบถามสถาบันทุกครั้งที่ทำการสมัครเรียน

ฐานข้อมูลทุน

สามารถค้นหาทุนเพิ่มเติมที่ส่งเสริมโอกาสในการไปศึกษาหรือทำวิจัยในประเทศฝรั่งเศส

CampusBourses – v1.3.4 (campusfrance.org)

ทุนสำหรับนักเรียนฝรั่งเศส หรือจากโรงเรียนมัธยมฝรั่งเศส

Campus France จัดการโครงการมอบทุนการศึกษา 4 โครงการสำหรับนักเรียนชาวฝรั่งเศสและนักเรียนที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส

ข้อมูลเพิ่มเติม : Les bourses pour les étudiants français ou résidant en France | Campus France

Excellence-Major for students สำหรับนักศึกษาจากโรเรียนมัธยมฝรั่งเศสในต่างประเทศ

โครงการมอบทุนการศึกษา Excellence-Major ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 ซึ่งจัดตั้งขึ้นร่วมกันโดยกระทรวงยุโรปและการต่างประเทศ และ Agency for French Education Abroad (AEFE) เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศส ส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ จากสถาบันการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ เรียนต่อระดับอุดมศึกษาในฝรั่งเศส ในแต่ละปี มีผู้ได้รับทุนมากถึง 200 คน

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.aefe.fr/aefe/operateur-du-ministere-de-leurope-et-des-affai…;

ที่มา https://www.thailande.campusfrance.org/th/scholarships-for-thai-students-in-france

Next Post

ร.ร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่) เปิดรับสมัครแคมป์สุดฟินได้ทั้งกิจกรรมและเพิ่มทักษะภาษา English & Adventure Camp 2023

Mon Jul 24 , 2023
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เปิดรับสมัคร October Camp 2023แล้ว ภายในแคมป์ต้อนรับปิดเทอมที่จะจัดขึ้นในช่วง 8-21 ตุลาคม 2566 เด็ก […]