25 ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ด้วยกรอบจำนวนทุน 25 ทุน ครอบคลุม 2 หลักสูตร โดยสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครจากหลักสูตรได้ดังลิงค์ที่ให้ไว้
(1) วท.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) [รายละเอียดการสมัคร]
(2) วท.ม. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) [รายละเอียดการสมัคร]

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศการรับสมัครของ สสวท. รวมถึงสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสร้างใบสมัครฯ ได้ที่ https://www.ipst.ac.th/unit-psmt ในเมนู “ประกาศเกี่ยวกับทุน สควค.” ได้ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน 2566 แล้วนำไปใช้สมัครกับหลักสูตรที่เลือกศึกษา พร้อมส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรระบุ หากยังไม่มีผลคะแนนสอบจากชุดทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฯ หรือมีผลคะแนนจากชุดทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฯ แต่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ขอแนะนำชุดทดสอบ TU-GET (CBT) และชุดทดสอบ CEFR Level Test ซึ่งมีรอบการสอบในเดือนมิถุนายน 2566 โดยต้องได้ผลคะแนนสอบก่อนการปิดรับสมัคร

สำหรับการเตรียมตัวสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ด้วยชุดข้อสอบประเมินความรู้วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ (สอบเพียง 1 วิชา เฉพาะวิชาเอกที่เลือกศึกษาต่อ) ผู้สนใจสมัครยังสามารถใช้กรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ สำหรับการสอบข้อเขียนทุน สควค. ป.โท ประจำปีการศึกษา 2566 ได้เช่นเดิม

Next Post

ครอบครัวยากจน ทุกคนขอเงินสงเคราะห์เด็กและนักเรียนยากจนจากภาครัฐได้

Tue Jun 13 , 2023
เช็กสิทธิ เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน สูงสุด 3,000 บาท เพราะความเท่าเทียมในเรื่องการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตและการได้รับการศึกษาควรเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน อย่างที่ว่ากันไว้ว่าเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ในวันข้างหน้า สวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กและนักเรียนยากจนจากภาครัฐจึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อมุ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับอนาคตของชาติ เงินสงเคราะห์เด็กยากจน […]