มูลนิธิเอเชีย เปิดตัวโครงการ Let’s Read and Play ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเด็กปฐมวัย สู่การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

 

มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย เปิดตัว “โครงการ Let’s Read and Play (ประเทศไทย)” และเทศกาลรักการอ่านผ่านนิทานและการเล่น (Let’s Read and Play’s Reading Festival) ที่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถมศึกษา) กรุงเทพฯ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของนิทาน กิจกรรมการอ่านและเล่น ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับเติมเต็มพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ทั้งเป็นพื้นฐานสำหรับการรู้หนังสือและทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมตามวัย สร้างความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา ช่วยสร้างความสุขความมั่นใจสัมพันธภาพที่ดี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชนให้แน่นแฟ้น ซึ่งเป็นการสานต่อความสำเร็จจากโครงการ Let’s Read ที่เกิดขึ้นโดยมูลนิธิเอเชีย ตั้งแต่ปี 2559

นายโทมัส พาร์ค ผู้แทนมูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ Let’s Read and Play (ประเทศไทย)” เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนของบริษัท โนมูระ สิงคโปร์ จำกัด (Nomura Singapore Limited) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในระดับโรงเรียนและระดับครัวเรือน กระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยเหลือดูแลร่วมเสริมสร้างทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ผลักดันให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่แท้จริง นับเป็น การสานต่อความสำเร็จจากโครงการด้านการศึกษาของมูลนิธิเอเชีย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยในประเทศไทยให้ยั่งยืน”

ด้าน น.ส.วรจรรย์ เนียมทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ Let’s Read and Play มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการฯ ได้ดำเนินงานนำร่องที่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถมศึกษา) โดยมี รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยและคณะนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้คัดเลือกหนังสือนิทานภาษาไทยจากห้องสมุดนิทานดิจิทัล Let’s Read จำนวน 64 เรื่อง ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของประเทศไทย มาออกแบบเป็นหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่โรงเรียน 32 สัปดาห์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมในชั้นเรียน เหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ใช้เวลาในอ่านนิทานและทำกิจกรรมกับลูกที่บ้าน มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้ผู้ปกครอง 10 ครั้ง ทุกเดือนตลอดปีการศึกษา ภายใต้การดำเนินการของบุคลากรครูปฐมวัยผู้นำกิจกรรมการเรียนรู้ และผู้ช่วยจำนวน 16 คน ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นให้สามารถจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย โดยโครงการฯ นี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้เด็กสนใจในการเรียนรู้เรื่องราวรอบตัว ได้แง่คิดและความหลากหลายจากนิทานนานาชาติจากทุกมุมโลก มีการพัฒนาการรู้หนังสือผ่านแนวคิดสมดุลทั้งภาษาธรรมชาติและการอ่านออกเสียง เด็กจะได้พัฒนาทักษะทางภาษา การเข้าใจเรื่องราว การรู้จักพยัญ ชนะและการออกเสียง รู้จักคำศัพท์ใหม่ที่เชื่อมต่อไปกับความสามารถในการเริ่มต้นการอ่านและการเขียนตามวัย การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สะเต็มสู่สตีมศึกษาผ่านการต่อยอดกิจกรรมที่หลากหลายจากนิทาน นับเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ที่โรงเรียนและที่บ้านผ่านนิทานที่มีเรื่องราวสนุกสนาน ไปพร้อมกับที่จะได้มีช่วงเวลาคุณภาพภายในครอบครัว โดยโครงการนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจาก ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล ได้รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ก่อนเริ่มต้น จนถึงสิ้น สุดโครงการเพื่อนำไปวิเคราะห์วิจัย จัดทำรายงานการประเมินผลด้านการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กปฐม วัย เพื่อนำไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาใช้ขยายผลต่อไป”

ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กล่าวว่า “ทางสำนักการศึกษา กรุงเทพมหา นคร ได้คัดเลือก รร.ฤทธิยะวรรณาลัย เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดทำโครงการฯ ด้วยเห็นความสำคัญในการสร้างพื้นฐานการรู้หนังสือ และทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยผ่าน การอ่านนิทานการเล่น การทำกิจกรรมหลากหลาย และส่งเสริมให้ผู้ปกครองช่วยเหลือดูแลและสนับสนุนการอ่านของเด็กพร้อมกับทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่บ้าน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว โดยผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้รู้หนังสือ รักการอ่านและมีทักษะทางคณิตศาสตร์ หนังสือนิทาน และกิจกรรมต่อยอด ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่เสริมสร้างให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน การรู้หนังสือ และการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีครูปฐมวัยเป็นผู้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่โรงเรียน และผู้ปกครองช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการทำกิจกรรมที่บ้านร่วมกับลูกด้วยความรัก ความอบอุ่น และหวังว่าโครงการฯ นี้จะมีการขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ในอนาคต”

โดยภายในงานได้มี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เดินทางมาเป็นประธาน และจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “สภาพแวดล้อมแบบไหนที่สร้างเด็กไทยให้เป็นหนูน้อยนักอ่าน?”, การสาธิตกิจกรรม Let’s Read and Play และกิจกรรม “ผจญภัย 7 ด่าน กับผองเพื่อนในป่าใหญ่” โดยผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Let’s Read ซึ่งเป็นห้องสมุดนิทานดิจิทัล จาก Google Play ในแอนดรอยด์ และ App Store ในระบบ IOS ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งภายในจะมีนิทานให้เยาวชนได้อ่านมากกว่า 10,000 เรื่อง จาก 59 ภาษา สอบถามรายละเอียด โทร. 062-7341267 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

ม.รังสิต สร้างห้องเรียนดนตรีจีน ขึ้นเป็นแห่งแรกในโลก

Mon Sep 25 , 2023
  สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือภาษาจีน กระทรวงศึกษาธิการจีน (Center for Language Education […]