พยาบาลมหิดล ร่วมกับ CMMU เปิดหลักสูตร “เรียน ป.ตรี พยาบาล ควบ ป.โท การจัดการ” สร้างพยาบาลรุ่นใหม่ หัวใจนักบริหาร

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หวังสร้างพยาบาลรุ่นใหม่ หัวใจบริหาร เปิดตัวหลักสูตร “โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือโครงการ 4+1” หรือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (Bachelor of Nursing Science) คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) (Master of Management) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา การวิจัย การพัฒนา และการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพและความสามารถแบบบูรณาการ ระหว่างศาสตร์สาขาพยาบาลศาสตร์ กับศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและทักษะการเป็นผู้นำทางการบริหาร เรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรผู้นำทางการบริหารการพยาบาล เพื่อให้สอดรับในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะที่โดดเด่นด้านการบริหารจัดการฯ ตอบโจทย์กับยุคของ Digital ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยสามารถจบป.ตรีพยาบาลควบป.โท การจัดการ ภายในระยะเวลา 5 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น (Flexi Curriculum) ร่วมกันระหว่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการพยาบาลควบคู่ทักษะด้านการเป็นผู้บริหารและการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งในด้านกระบวนการทํางาน การวางแผน การตลาด การกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรโครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือโครงการ 4+1 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/index.html  หรือโทร. 02-4415333 ต่อ 2122-2125

 

#https://edu-today.com/

Next Post

3 เจ้าอาวาสวัดดัง กับคุณูปการด้านการศึกษา นำหลักบวรมาปรับใช้ในโรงเรียน

Fri May 19 , 2023
  เมื่อเร็วๆ นี้ ทางโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ ได้มาจัดกิจกรรมที่ รร.วัดวังก์วิเวการาม, รร.วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี และ รร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ […]