ครอบครัวยากจน ทุกคนขอเงินสงเคราะห์เด็กและนักเรียนยากจนจากภาครัฐได้

เช็กสิทธิ เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน สูงสุด 3,000 บาท
เพราะความเท่าเทียมในเรื่องการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตและการได้รับการศึกษาควรเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน อย่างที่ว่ากันไว้ว่าเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ในวันข้างหน้า สวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กและนักเรียนยากจนจากภาครัฐจึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อมุ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับอนาคตของชาติ
เงินสงเคราะห์เด็กยากจน คืออะไร?
เงินสงเคราะห์เด็กยากจนเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากทางรัฐที่มอบให้กับเด็กทั่วประเทศ โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงินและของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน รวมไปถึงนักเรียนยากจนที่กำลังศึกษาอยู่และครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนด้านการศึกษาได้อย่างเหมาะสม เป็นการเพิ่มโอกาสให้ครอบครัวสามารถดูแลบุตรหลานได้เองโดยที่ไม่ต้องส่งเด็กไปอยู่ตามสถานเลี้ยงดูต่าง ๆ และช่วยสนับสนุนให้เด็กนักเรียนยากจนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการศึกษาตามที่เด็กทุกคนสมควรที่จะได้รับ
เพราะ “เด็ก” คืออนาคตของประเทศ
เพื่อเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมในชีวิตและการศึกษา เด็กยากจนและนักเรียนยากจนทั่วประเทศ หรือเด็กที่อยู่ในความดูแลของครอบครัวที่ยากจน จะสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กยากจน โดยจะได้รับเป็นเงินสงเคราะห์หรือของอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปต่อยอดโอกาสในการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างไรนั้น เช็กกันได้เลย
ใครมีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการนี้บ้าง
เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน มีอายุไม่เกิน 18 ปี หรือไม่เกิน 20 ปี หากกำลังศึกษาอยู่
เด็กที่อยู่ในความดูแลของพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
ครอบครัวมีฐานะยากจน คือ สมาชิกในครอบครัวไม่มีอาชีพ หรือมีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน ซึ่งไม่สามารถให้การเลี้ยงดูเด็กอย่างเหมาะสมได้
ครอบครัวประสบความเดือดร้อน และกระทบกระเทือนกับความปลอดภัยของเด็ก
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ถูกจำคุก กักขัง มีความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ จนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้
เด็กประสบปัญหาความเดือดร้อน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
เป็นเด็กกำพร้า ยากจน (แต่มีผู้ปกครองดูแล)
เด็กพิการทางร่างกาย สมองและปัญญาหรือจิตใจ
เด็กเกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้แต่งงานกัน
ความช่วยเหลือที่จะได้รับ
ผู้ที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับการช่วยเหลือเป็นรายครั้ง ผู้ขอ 1 คนจะได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี โดยสามารถเลือกรับความช่วยเหลือได้ ดังนี้

ลงทะเบียนได้ตอนไหน
ผู้ที่เข้าเงื่อนไขสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางที่กำหนดได้ตลอดทั้งปี โดยจะได้รับการพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
2. เตรียมเอกสารประกอบการยื่น โดยลงชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
3. ยื่นเอกสารได้ด้วยตัวเอง หรือผ่านช่องทางออนไลน์ตามช่องทางการยื่นเอกสารด้านบน
4.รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
ระยะเวลาดำเนินการ/ติดตามสถานะ
หลังจากยื่นเรื่อง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมประจำจังหวัดนั้น ๆ จะลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 3 เดือน โดยสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้ตลอดเวลาที่แอปพลิเคชัน“ทางรัฐ”
สรุปข้อมูลการขอความช่วยเหลือ
_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 สายด่วน 1300
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
ที่มา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Next Post

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร รับสมัครเยาวชนตั้งแต่ชั้นประถม - ป.ตรี รับทุนการศึกษา “ทุนวชิรญาณสังวร” รวม 73 ทุน

Tue Jun 13 , 2023
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา “ทุนวชิรญาณสังวร” หรือกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนเยาวชนที่ตั้งใจเล่าเรียนแต่ขัดสนทุนทรัพย์และเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  โดยมอบทุนการศึกษาให้จำนวน […]