กมธ.อุดมศึกษาฯ ศึกษาดูงาน สวทช. “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ”

กมธ.อุดมศึกษาฯ เดินทางศึกษาดูงาน “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 3 พร้อมด้วยกรรมาธิการและคณะ เข้าร่วมการเดินทาง

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับ จากนั้น ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินภายใต้นโยบาย “NSTDA Core Business” ซึ่งประกอบด้วยจำนวน 4 ด้าน ดังนี้

1) ด้าน Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปัจจุบันมีการขยายผลสู่จังหวัดมากกว่า 14 จังหวัดทั่วประเทศ
2) ด้าน FoodSERP แพลตฟอร์มให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นเม็ดเงินมหาศาล ด้วยความได้เปรียบของไทยที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ในขณะที่ทิศทางของอุตสาหกรรมอาหารโลก มุ่งไปสู่อาหารใหม่ หรืออาหารฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน
3) ด้าน Digital Healthcare Platform แพลตฟอร์มบริการการแพทย์ดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องของความแออัดของหน่วยบริการสาธารณสุข โดยร่วมมือกับ สปสช. ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
4) ด้าน Thailand i4.0 Platform แพลตฟอร์มที่ให้บริการ Digital transformation สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจรเพื่อแก้ไขปัญหาภาคการผลิตของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นศูนย์กลางภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย

โดยคณะกรรมาธิการได้แสดงความชื่นชมผลการดำเนินงานและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ และสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปขยายผลให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและสร้างรายได้ให้กับประเทศ
จากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
ต่อมาคณะเดินทางได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
เป็นศูนย์ทดสอบ สอบเทียบ วิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ เพื่อยกระบบอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานสากลโดยบุคลากรมืออาชีพ และเข้าชมห้องปฏิบัติการทดสอบ EMC เป็นห้องทดสอบการการเเพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของภาคอุตสาหกรรม
.
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนําข้อมูลที่ได้รับนําไปสู่การจัดทําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป

Next Post

บุคคลสำคัญทั่วโลกร่วมงานประชุมเสวนา หนีซานด้านอารยธรรมโลก ครั้งที่ 9 (The Ninth Nishan Forum on World Civilization )

Thu Sep 28 , 2023
งานประชุมเสวนา หนีซานด้านอารยธรรมโลก ครั้งที่ 9 (The Ninth Nishan Forum on World […]