เติมเต็มมืออาชีพ! สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาดนตรีหรือเกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดี (คะแนน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระบบฐานคะแนนเต็ม 4.00) หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีในระดับสูง เช่น เคยได้รับ รางวัลการประกวด แข่งขัน หรือจัดแสดงผลงานในระดับชาติ นานาชาติ ฯลฯ โดยผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมทั้งหัวข้อการศึกษาที่สนใจ (Topic Statement) เป็นหลักฐานประกอบการสมัครด้วย
1.2 มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เทียบแล้วไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ ตามประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบท้าย)

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบ
2.1 วิธีการสมัครสอบ
กรอกข้อมูลและส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.pgvim.ac.th/postgrad/application
2.2 เอกสารที่ต้องส่งเพื่อประกอบการพิจารณา
2.2.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นรูปเล่ม เว็บไซต์ วิดีโอ หรือไฟล์เสียง ซึ่งอาจประกอบด้วย ผลงานการประพันธ์เพลง และ/หรือ ผลงานการแสดง และ/หรือ ผลงานดนตรีสร้างสรรค์ ฯลฯ ตามความถนัดของ แต่ละบุคคล
2.2.2 จดหมายแสดงเจตจํานงในการเข้าศึกษาต่อ (Letter of Motivation) ระบุสาเหตุและ แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ รวมถึงหัวข้องานวิจัยที่สนใจจะนําเสนอเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Topic Statement)

2.2.3 ประวัติผลงาน (Resume) และประวัติย่อ (Short Biography)

2.2.4 สําเนาระเบียนการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript)

2.2.5 หนังสือรับรองผลการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ
2.2.6 หลักฐานการชําระเงินค่าสมัครสอบ
2.2.7 เอกสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด

2.3 การพิจารณาคุณสมบัติและการสอบสัมภาษณ์
2.3.1 ส่งคลิปวิดีโอการแสดงบทเพลง 2 เพลง ที่ที่แตกต่างกันทั้งยุคสมัยและลักษณะทางดนตรี หรือนําเสนอผลงานดนตรีเชิงสร้างสรรค์ โดยแสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถและความเข้าใจทางด้านดนตรี โดยแนบ ลิงก์วิดีโอหรือผลงานมาในแบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อในหัวข้อ “Audition/Demonstration Repertoire” เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า
2.3.6 การสอบสัมภาษณ์นั้นผู้สมัครจะต้องตอบคําถามเกี่ยวกับผลงานที่นํามาแสดง รวมถึงแนวคิดทัศนคติที่เกี่ยวข้อง และหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
2.4 กําหนดการรับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศผลสอบคัดเลือกกิจกรรม

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.pgvim.ac.th/postgrad/application

ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 23.59 น.

Next Post

"มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023" สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญแห่งปี ภายใต้คอนเซปต์ "The Unlinited" จักรวาลไร้ขีดจำกัด

Mon Jun 26 , 2023
“มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023” สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญแห่งปี ภายใต้คอนเซปต์ “The Unlinited” จักรวาลไร้ขีดจำกัด ยกระดับคุณค่าผู้หญิงไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับความงามในทุกรูปแบบ ค้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวคิดหลัก […]