น.ศ.มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คว้ารางวัลเด่นระดับอุดมศึกษา กิจกรรมบ่มเพาะเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วช.

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คว้ารางวัลผลงานเด่นระดับอุดมศึกษารับรางวัลติดดาว กิจกรรมบ่มเพาะเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2567 โดยในวันที่ 31 มกราคม 2567 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดีในการมอบรางวัลกิจกรรมติดดาวและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โดย คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ส่งตัวแทนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ดังนี้ 1.นางสาวกรรณิการ์ โทบุรี 2. นายภูริณัฐ ครุฑธิราช 3.นางสาวจันทิมา เเสงพุ่ม โดยมี ดร.สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน
โดยนักศึกษาได้รับรางวัลติดดาว ผลงานการนำเสนอนวัตกรรมได้อย่างโดดเด่นใน กลุ่ม 1 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผลงานเรื่องการพัฒนาสูตรอาหารเพื่อการผลิตปลาทองสิงห์ดำคุณภาพสูง (รางวัลระดับ 4 ดาว)

ทั้งนี้ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้วางเป้าหมายให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญ ที่จะพัฒนาสมรรถนะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สามารถพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์และความต้องการของประเทศต่อไป

Next Post

นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย คว้าเหรียญทองการประกวด I-New Gen Award 2024

Wed Feb 7 , 2024
หลังการประกวด I-New Gen Award 2024 จบลง นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้าเหรียญทอง […]