สพฐ. – มทร.ธัญบุรี เสริมแกร่งครู ด้วยเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส นวัตกรรมแห่งอนาคตการศึกษาไทย

สำเร็จ!! พัฒนาครูด้วยเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส
สพฐ. – มทร.ธัญบุรี เสริมแกร่งครู ด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตการศึกษาไทย

(17 กรกฎาคม 2566) – สพฐ. จับมือกับ มทร.ธัญบุรี แถลงความสำเร็จโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริง สู่ห้องเรียนเสมือนจริง” พัฒนาครูทั่วประเทศกว่า 15,000 ราย ด้วยเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส ย้ำชัดเป็นการเสริมแกร่งด้านเทคโนโลยีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตการศึกษาไทย ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ดีดีมอลล์ จตุจักร
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เผยว่าจากการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับทาง มทร.ธัญบุรี ได้ดําเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริง สู่ห้องเรียนเสมือนจริง หรือในชื่อของ Metaverse go to Schools จึงได้แถลงความสําเร็จของโครงการดังกล่าว ภายใต้กิจกรรม Succession of Metaverse go to Schools อนาคตของการศึกษาไทย “The Future of Thailand Education” ซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีเป็นอย่างมาก มีครูที่สนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการ กว่า 16,230 คน จาก 382 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยครูได้เข้ารับการอบรมจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ ตามที่โครงการกำหนด จากนั้นครูได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากวิทยากร ออกแบบผลงานสื่อการสอนรูปแบบ Metaverse ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สนใจ และส่งผลงานมาเข้าประกวดในกิจกรรมของโครงการฯ กว่า 6,000 ผลงานขณะเดียวกันครูที่เข้าร่วมโครงการได้เข้ารับการอบรมและสอบมาตรฐานสากล โดยพิจารณาคัดเลือกครูที่มีผลคะแนนสอบ Post-Test สูงสุด จากจํานวนครูที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด เพื่อเข้ารับการอบรมและสอบมาตรฐานสากลด้านการเป็นนักการศึกษา ด้วย Microsoft Certified Educator โดยหลังจากทดสอบเรียบร้อย มีครูที่ได้รับใบประกาศมาตรฐานสากล Microsoft Certified Educator มากถึง 695 คน

รวมถึงมีครูที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้าน Metaverse เป็นรางวัล Top Ten จํานวน 80 รางวัล จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และรางวัล Top of The Top จํานวน 8 รางวัล จากผลงานของสุดยอด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย และเชื่อมั่นว่า Metaverse go to schools ดังกล่าวนี้จะจุดกําเนิด การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบโลกเสมือนจริง และยังถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตของการศึกษาไทย เพื่อที่จะสร้างและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการศึกษายุคใหม่ต่อไปได้

ด้าน รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทั้ง มทร.ธัญบุรี และ สพฐ. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงให้กับผู้เรียน ให้พร้อมรับกับโลกแห่งอนาคต และขอแสดงความยินดีสถานศึกษาดีเด่นที่สนับสนุนโครงการทั้ง 8 แห่ง คือ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนน้ำพองศึกษา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม รวมถึงขอขอบคุณ สพฐ. ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อการทํางานของ มทร.ธัญบุรี และให้การสนับสนุนโครงการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ จะได้รับการขยายผลต่อยอด และประโยชน์เพื่อการศึกษาของประเทศไทยขณะที่ นายนิติ วิโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธบุรี กล่าวเสริมว่าโครงการ Metaverse go to schools ที่เกิดขึ้นและสําเร็จลุล่วง ที่สําคัญต้องขอบคุณ คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ที่ให้ความร่วมมือ ตอบรับต่อตัวโครงการเป็นอย่างดี และอยากให้ครูได้ขยายผลความสำเร็จ แบ่งปันทักษะ ประสบการณ์ไปยังเพื่อนครูและคนรอบข้างต่อไป เพื่อกระตุ้นและเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส ที่จะมาเสริมการเรียนการสอน และสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไปได้

Next Post

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดภาพประทับใจการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Tue Jul 18 , 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2566 Princess Galyani […]