‘แผ่นผนังปลูกต้นไม้แนวตั้งจากขยะ’ นักวิจัยมทร.ธัญบุรี ตอบโจทย์ลดปริมาณขยะในงานภูมิทัศน์


“แผ่นผนังปลูกต้นไม้แนวตั้งจากขยะ ในงานภูมิทัศน์” Vertical planting wall panel from landscaping waste ผลงานของอาจารย์ดนุพล มากผ่อง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ นักวิจัยและอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตอบโจทย์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ขับเคลื่อน BCG Model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นำขยะกลับไปใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ และยังได้รับรางวัล Special Prize ด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change2023) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 12th Innovation Awards 2023) และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี (The 11th RMUTT Young Talent Innovators Awards 2023)

อาจารย์ดนุพล เล่าว่า งานวิจัยนี้เพื่อต้องการลดปริมาณขยะในงานภูมิทัศน์ เกิดขึ้นจากการการจัดสร้าง และดูแลรักษาภูมิทัศน์เกิดขึ้นจากขั้นตอนการปลูกต้นไม้ รวมไปถึงการดูแล และการตกแต่งภูมิทัศน์ เช่น กระถางพลาสติกถุงเพาะชำต้นไม้ แผ่นสแลนหุ้มโคนต้นไม้ ถุงดินปลูกที่ย่อยสลายไม้ได้ ซึ่งเป็นการนำขยะในงานภูมิทัศน์ กลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์ สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

ทีมวิจัยได้ออกแบบ แผ่นผนังปลูกต้นไม้แนวตั้ง แนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะในงานภูมิทัศน์ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา รูปทรงที่ทันสมัย และติดตั้งง่ายในพื้นที่ ที่พักอาศัย ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงระบบในเรื่องการดูรักษาต้นไม้ ได้ออกแบบแผ่นผนังปลูกต้นไม้แนวตั้ง จากขยะในงานภูมิทัศน์ โดยใช้ถุงเพาะชำต้นไม้ จะใช้วัตถุดิบไม่เกิน 70 กรัม/แผ่น เพื่อทำการทดสอบซึ่งพบว่าถุงเพาะชำต้นไม้ ขึ้นรูปได้ง่ายกว่าสูตรอื่น และรับน้ำหนักได้ดี

โดย ผศ.วีระยุทธ เพิ่มเติมว่า ในการทดสอบแรงดึง ก่อนนำมาใช้มางาน ถุงเพาะชำต้นไม้สามารถรับแรงดึงสามารถรับแรงดึงและรับน้ำหนักได้ดี โค้งงอง่ายและสามารถติดตั้งได้ง่าย ซึ่งการเปรียบเทียบน้ำหนัก น้ำหนักเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 70 กรัมต่อแผ่น ซึ่งแผ่นผนังปลูกต้นไม้แนวตั้ง ที่ขายท้องตลาดทั่วไปทั่วไป (Flora Felt) มีน้ำหนักเฉลี่ยโดยประมาณ 100-150 กรัมต่อแผ่น โดยแผ่นผนังปลูกต้นไม้แนวตั้งมีค่าการดูดชับน้ำเฉลี่ยแล้ว ร้อยละ 0.06 เพื่อลดปัญหาของระบบรากเน่าเสีย ลดสาเหตุของเชื้อราและตะไคร่น้ำ การเปรียบเทียบราคา ราคาต้นทุนต่อแผ่นอยู่ที่ 50-60 บาทต่อแผ่น ซึ่งท้องตลาดทั่วไป (Flora Felt)  อยู่ระหว่าง 100-180 บาทเฉลี่ยต่อแผ่น (1.50 ตารางเมตร)

โดยทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้นำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ออกแบบชิ้นงานเพื่อให้มีขนาดเบา รูปทรงทันสมัย และระบบการดูแลรักษา เพื่อหาขนาดขนาดที่เหมาะสม โดยออกแบบให้การสอดคล้องกับศึกษาคุณสมบัติของขยะแต่ละประเภทที่ทำการแยก จากของขยะในงานภูมิทัศน์ และการบูรณาการในการเรียนการสอน และการนำไปใช้งาน การติดตั้งชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ และการทดลองปลูกต้นไม้ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ดนุพล มากผ่อง / ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ โทร 02 592 1955

 

 

 

Next Post

Final Call นิเทศศาสตร์ การสื่อสารดิจิทัล มสธ. เรียนออนไลน์ผสมผสานฝึกปฎิบัติจริง เรียนทันที เรียนเทอมนี้ 1/2566 รับสมัครถึง15 ก.ย.นี้

Mon Sep 4 , 2023
🤙 Final Call (phone heart) โอกาสทางการศึกษามาถึงแล้ว… 🧑‍🎓👩‍🎓เรียนทันที เรียนเทอมนี้ 1/2566 สมัครถึงวันที่ […]