เปิด 44 รายชื่อ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ 2566”

มทร.ธัญบุรี เปิด 44 รายชื่อ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ 2566”

พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง พร้อมด้วยบุคคลดังหลากหลายวงการ รวม 44 รายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เตรียมเข้ารับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ 2566” จาก มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2566 โดยการคัดเลือกบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเป็นที่ประจักษ์ ยอมรับ และมีชื่อเสียงในสังคม หรือเป็นผู้ทำนุบำรุง ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมอย่างทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม เพื่อสืบทอดงานศิลปะ วัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ประเทศชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่บ่งบอกและสื่อสารความเป็นวัฒนธรรม โดยผลการตัดสินผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์ ด้านศาสนา พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ), พระราชภาวนาวชิรคุณ (จื่อ พนฺธมุตโต), พระราชวัชรสารบัณฑิต (ประสาร จนฺทสาโร), พระไพศาลประชาทร (พบโชค ติสฺสวํโส), พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์ อติสกฺโข), พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร), พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ (ธรรมทส ขนฺติพโล) และพระมหาสมโชค ชุตินฺธโร

ด้านศิลปะ สาขาศิลปะการแสดง มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ด้านศิลปะ สาขาดุริยางคศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น, ด้านศิลปะ สาขาทัศนศิลป์ ดร.สุขุม มีพันแสน และนายชัชวาล รอดคลองตัน, ด้านศิลปะ สาขาวรรณศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ, ด้านศิลปะ สาขาหัตถศิลป์ นายสมศักดิ์ แย้มสกุล, ด้านศิลปะ สาขาโบราณคดี รองศาสตราจารย์ภารดี มหาขันธ์, ด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางภาษา ศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์

ด้านวัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันสังคม นางปวีณา หงสกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด, รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์,นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์, เรืออากาศโท สมพร ปานดำ, พันตำรวจเอก โชคชัย คณะเจริญ, ดร.ภูมิพัฒน์ อนุวัฒนวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ, ดาโต๊ะอับดุล ฟาตาห์ บินฮัจญี อับดุลจาลาล,
พันตำรวจเอก ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ และนายจงรักษ์ หนูเอียด

ส่วนผลการตัดสินผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประเภทนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 5 รายคือ ด้านศิลปะ สาขาศิลปะการแสดง นายหัตถพร แก้วหาญ, ด้านศิลปะ สาขาออกแบบ นายธนากรณ์ จันทะกล, ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี นายศิริพงศ์ ศรีช่วย, ด้านวัฒนธรรม ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ นายนพดล มีปราง และด้านวัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม นายศราวิน คงแก้ว

ขณะที่ ผลการตัดสินผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคลทั่วไป 12 ราย คือ ด้านศาสนา พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย สารธมฺโม), ด้านศิลปะ สาขาศิลปะการแสดง นายมานะ นิรันรัตน์, ด้านศิลปะ สาขาดุริยางคศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์, ด้านศิลปะ สาขาทัศนศิลป์ นางสาวจินตนา เปี่ยมศิริ, ด้านศิลปะ สาขาออกแบบ นายสุทธิพงษ์  สุริยะ, ด้านศิลปะ สาขาวรรณศิลป์ นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์, ด้านศิลปะ สาขาหัตถศิลป์ นางนิภา สุดดี, ด้านศิลปะ สาขาโบราณคดี ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ, ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี นายพนมกร นันติ, ด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ, ด้านวัฒนธรรม ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม และด้านวัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า ขอถวายมุทิตาสักการะ และขอแสดงความชื่นชมทุกท่านที่มีผลงานเป็นเชิงประจักษ์ และได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2566 อันทรงเกียรตินี้ โดย มทร.ธัญบุรี จะจัดพิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ในวันที่ 15 กันยายน 2566 นี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี.

Next Post

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครค่ายกิจกรรม October Camp แล้ว!

Fri Sep 8 , 2023
  October Camp เปิดรับสมัครแล้ว! ค่ายกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้เพลิดเพลินและเรียนรู้ ในช่วง 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2023 ที่โรงเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ […]