เปิดสรรหา อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อให้การสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อบังคับ มทร.ธัญบุรีว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552 จึงได้ออกประกาศสรรหาอธิการบดี ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือการเสนอชื่อบุคคลผ่านส่วนราชการหรือสภาคณาจารย์และข้าราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี หรือเข้าดูรายละเอียด www.rmutt.ac.th

Next Post

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก”

Wed Nov 8 , 2023
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับรางวัล  “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก”  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม […]