คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้รับการรับรองคุณภาพ 9 หลักสูตร เป็นแห่งแรกในไทย พร้อมคว้า 2 รางวัลใหญ่  จาก ASIC

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้รับการรับรองคุณภาพ 9หลักสูตร เป็นแห่งแรกในไทย และคว้า 2 รางวัลใหญ่  ด้านการพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และการพัฒนางานวิจัย จาก Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC)

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ  2 รางวัล จากองค์กรรับรองทางการศึกษาตามมาตรฐานสากลของสหราชอาณาจักร (Accreditation Service for International Colleges and University :ASIC) โดยได้รับรางวัลพิเศษ 2 รางวัล 1. Entrepreneurship and Innovation 2. Research and Development Capacity Building  จากการที่คณะบริหารธุรกิจ ขอรับรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง9 หลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นนานาชาติ  คณะฯได้รับการตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2566 โดยคณะผู้ตรวจประเมินจากต่างประเทศ เข้าตรวจประเมิน  โดยผู้ตรวจประเมินได้มีการประเมินมาตรฐานหลักสูตร การตรวจสอบความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ตลอดจนทิศทางและการดำเนินนโยบายด้านต่างๆของคณะ โดยใช้การประเมินตามมาตรฐานของASIC

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้รับการรับรอง โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม (E : Exceptional) ทั้ง 9 หลักสูตร ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้มีการตรวจรับรอง จากทางASIC   ทั้งนี้ Dr. Maurice Kenneth Dimmock, ASIC Chairman ได้เดินทางมามอบมอบรางวัลให้กับคณะและผู้แทนของคณาจารย์ จากหลักสูตรต่างๆที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้ง 9 หลักสูตร ดังนี้ 1. B.B.A. (Marketing) 2. B.B.A. (Management) 3. B.B.A. (Business Computer) 4. B.B.A. (Finance) 5. B.B.A. (International Business Administration) 6. B.B.A. (Logistic ana Supply Chain Management) 7. B.ACC. 8. B.Econ. 9. B.B.A. (International Program)  และได้มอบรางวัลพิเศษทั้ง 2 รางวัล   ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

นอกจากการรับรองของทางASIC แล้วในช่วงก่อนหน้านี้ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ยังได้ผ่านการตรวจรับการรับรอง ตามมาตรฐาน AUN-QA  ในหลักสูตรต่างๆของคณะอีกด้วย ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับ มาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะในระดับสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน สถานประกอบการ และภาคธุรกิจ ในการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาเพื่อ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างทุนมนุษย์เพื่อรับใช้สังคม

Next Post

สวนสุนันทา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

Mon Dec 4 , 2023
สวนสุนันทา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร […]