มทร.ธัญบุรี เตรียมเก้าอี้ 6,382 ที่นั่งรับเด็ก’67 พร้อมเปิดสาขาใหม่ตอบโจทย์อาชีพในอนาคต

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อรวมทุกคณะ จำนวน 6,382 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 3.82% แบ่งการรับออกเป็น 4 รอบ ได้แก่ รอบ Portfolio รับ 1,894 คน รอบ Quota รับ 1,194 คน รอบ Admission รับ 746 คน และรอบรับตรง รับ 151 คน ซึ่งในรอบ Admission และรับตรง อาจมีการปรับเปลี่ยนจำนวนรับนักศึกษา หากยังมีที่ว่างเพียงพอ ซึ่งนักศึกษาจะต้องติดตามข่าวมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด สำหรับ 5 คณะแรกที่มีจำนวนรับนักศึกษามากที่สุด คือ คณะบริหารธุรกิจ 1,670 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,310 คน และคณะศิลปศาสตร์ 785 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 480 คน และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 422 คน ทั้งนี้ นักเรียนที่ยื่นสมัครสอบเข้า มทร.ธัญบุรี ในรอบ 1 Portfolio จะเสียค่าสมัคร 500 บาท แต่หากไม่คัดเลือก สามารถสมัครในรอบ 2 Quota และรอบ 4 รับตรง โดยจะได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบ นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยได้เปิดสาขาวิชาเพิ่มใหม่ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม เทียบโอน สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดเทียบโอน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

“เชื่อว่าการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 จะเป็นไปตามเป้าที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเฉพาะรอบโควตานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และรอบ TCAS 1 รวมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ กศน. ที่กำลังเปิดรับอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากนักเรียนในปัจจุบันให้ความสนใจเรียนด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่สามารถเป็นอาชีพได้ในอนาคต ซึ่ง มทร.ธัญบุรีตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา รวมถึงเมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยมีการจัดงาน Open House นักเรียนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายได้เข้าเยี่ยมชม แสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวและว่า นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าขณะนี้มีผู้สนใจเรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) กับ มทร.ธัญบุรีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นนโยบายที่เปิดกว้างทางการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ไม่จำกัดช่วงอายุ ซึ่งมีบุคลากรที่อยู่ในสถานประกอบการที่ไม่มีเวลามาเรียนให้ความสนใจกับการเรียนในรูปแบบนี้ เพราะไม่กำหนดกรอบระยะเวลาของการเรียน โดย มทร.ธัญบุรีจะพยายามผลักดันโครงการนี้ต่อไป เพื่อดึงผู้มีความรู้ความสามารถกลับสู่ระบบการเรียนเพื่อยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา.

Next Post

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เยี่มมชมบูธ มกธ.ใน “งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ” พร้อม เชิญชวนออเจ้าร่วมงานย้อนวันวาน

Tue Dec 12 , 2023
ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) อย่างเป็นกันเอง ในงานมหกรรมเพื่อการกุศล “งานวันกาชาด 100 […]