คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก จับมือสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทยผลักดันองค์ความรู้ด้านการจัดการกีฬา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จับมือสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา นายกสมาคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการกีฬา ครั้งที่  1 ซึ่งประกอบไปด้วยการเสวนาหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโมเดลบีซีจี (BCG Model)” ในภาคเช้าโดยมีวิทยากรรับเชิญสำคัญ คือ คุณมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณวรพงศ์ ผูกภู่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล นายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา และการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการกีฬาในภาคบ่าย จำนวน 14 เรื่อง
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ให้ความสำคัญในการสร้างพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความองค์ความรู้ใหม่เพื่อร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาภายในประเทศไทยให้มีความมั่นคง และทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬาในระดับปริญญาตรี และ หลักสูตรการจัดการธุรกิจกีฬาสมัยใหม่ ในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก
ในการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ อาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งในออนไซต์ และออนไลน์ โดยคณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก เชื่อมั่นว่าการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีความเข้มแข็งจะเป็นปัจจัยสำคัญสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยให้เติบโต และแข็งแกร่งในอนาคต

Next Post

นักศึกษาเอกฝรั่งเศส ม.รังสิต คว้า 3 รางวัลพระราชทานจากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในกิจกรรมประจำปี 2023 ครั้งที่ 44

Tue Nov 28 , 2023
  นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้า 3 รางวัลพระราชทาน จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมประจำปี 2023 […]