วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ปักหมุดปั้น “ผู้นำยุคใหม่” ก้าวทันโลกการเปลี่ยนแปลง

 

วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต พร้อมปั้นผู้นำยุคใหม่ที่มีทั้ง Soft Skills และ Mindset ที่ดี กับคลาสเรียน ปริญญาตรีหลักสูตรผู้นำ ที่ตอบโจทย์อนาคตอย่างก้าวทันโลก ครอบคลุมทั้งมิติสังคม ธุรกิจ เเละการเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรของวิทยาลัยว่า ในห้วงเวลาที่โลกเปลี่ยนรอบด้านไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทำให้สังคม รวมทั้งองค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้เรียกว่า “VUCA World” วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมจึงให้ความสนใจกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ โดยได้มีการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้น และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุค VUCA World ให้เป็นผู้นำที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

“จากกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน จึงคิดว่าการออกแบบร่วมกันทั้งในบทบาทผู้นำและผู้ตาม จะทำให้สามารถแสวงหารูปแบบของผู้นำที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับยุคสมัยได้ โดยเฉพาะยุคสมัยที่ผู้นำต้องมี Soft Skill ทักษะของการวิเคราะห์ ทักษะของการคิดแบบองค์รวม การมองภาพใหญ่ให้ออก มีทักษะของการทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันโลกยังขาดผู้นำที่มีคุณลักษณะแบบนี้ เนื่องจากโลกหรือสังคมของเรา ไม่ได้เตรียมพร้อมในการสร้างผู้นำที่จะใช้ Soft Skill ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ สังคม และการเมือง ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อจะก้าวข้ามและละทิ้งการเป็นผู้นำที่เน้นเฉพาะการใช้ Hard Power หรือ Hard Skill และเราจะเน้นให้ความสำคัญกับทักษะที่เป็น Soft Skill มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก” คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะใส กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรมีการบูรณาการทั้งในและนอกห้องเรียน โดยให้ความสำคัญกับ Problem Based Learning ซึ่งเป็นวิธีการเรียนแบบใหม่ที่ลดการบรรยายลง แต่เพิ่มการอภิปรายในชั้นเรียนให้มากขึ้น ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาร่วมกันได้ ทั้งยังมีคณาจารย์ผู้สอนและวิทยากรพิเศษที่มีทักษะความเป็นผู้นำใหม่ๆ มาให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำอย่างก้าวทันโลกของการเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายว่านักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ต้องกล้าคิด กล้าพูด กล้าเห็นต่างอย่างรับผิดชอบ เป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีทั้ง Soft Skills และ Mindset ที่ดี นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ กำลังหารือกับสถาบันผู้นำซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในหลายแห่ง เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตร Short Couse โดยเฉพาะหลักสูตรที่เน้นสร้างผู้นำ (Leadership) เพื่อออกแบบผู้นำยุคสมัยใหม่ รวมทั้งจะมีการจัดหลักสูตรให้แก่หน่วยงานองค์กร ภาคธุรกิจ สังคมและการเมืองอีกด้วย

สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต มีทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดรับสมัครนักศึกษาในทุกระดับแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://csirsu.com

 

 

#สร้างนักคิดผลิตผู้นำ

 

#https://edu-today.com/

Next Post

มกธ. “เปิดบ้านคณะแพทย์ (Open House)” โชว์ศักยภาพและความพร้อม สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2567

Wed Jan 24 , 2024
  ศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีนโยบายมุ่งส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีการเปิดดำเนินการเรียนการสอนในคณะและหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ […]