ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ม.รังสิต เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พร้อมส่งเสริมรากฐานแห่งภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ

 

อาจารย์อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางเยี่ยมเยียน และปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในการส่งเสริมรากฐานแห่งภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos -ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ) โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากอดีตคณบดี ดร.คำลือชา นวลสวรรค์ รองคณบดี และคณาจารย์จาก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์

 

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา (ศสภ.) มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นภายใต้การดำริของท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในฐานะหน่วยงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ศิลปกรรม และนวัตกรรม ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งแนวคิดและต่อยอดภูมิปัญญา เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายทั้งในภาคสังคมและสถาบันการศึกษา โดย ศสภ. ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการกระจายองค์ความรู้และจัดกิจกรรมในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย รังสรรค์ประโยชน์ในเชิงวิชาการ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพัฒนาอารยธรรมสุวรรณภูมิ ให้มั่นคง ยั่งยืน เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

วิสัยทัศน์
“มุ่งศึกษารวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุวรรณภูมิศึกษา กระตุ้นและรังสรรค์ให้เกิดกิจกรรมทางปัญญาเพื่อขับเคลื่อนเชื่อมโยงแนวคิดจากอดีตสู่อนาคต”

เป้าหมาย
“ศึกษา รวบรวม เสริมสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการ สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนประดิษฐกรรมที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นการสร้างและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมสุวรรณภูมิให้รุ่งเรืองสืบต่อไป”

 

#https://edu-today.com/

Next Post

หลักสูตรแห่งอนาคต ! โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) สวนสุนันทา ร่วมกับ ITBS LOGISTICS เรียนวันอาทิตย์วันเดียว จบได้ภายใน 2 ปี 

Wed Aug 16 , 2023
สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ITBS LOGISTICS ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 […]