“สุทิน คลังเเสง” ร่วมรับฟังเวที “ความมั่นคงไทยในระเบียบโลก” ความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ณ ม.รังสิต

 

                      วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง จัดเวทีนำเสนอและรับฟังรายงาน หัวข้อ “ความมั่นคงไทยในระเบียบโลก” ความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ภายงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมรับฟังข้อคิดและมุมมองจากการนำเสนอของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรผู้นำฯ เรื่อง “ปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่กับความท้าทายประเทศไทย” โดยมี ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดี ผศ.ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งผู้สนใจและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1-801 (ชั้น 8) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Sat Sep 9 , 2023
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับคำแนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันอย่างครบถ้วน ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มิสิทธิสมัครหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา […]