ม.รามฯจับมือกองทัพบก หนุนกำลังพลเรียน ป.ตรีรัฐศาสตร์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแค่ 19,780 บาท

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ห้องประชุมประมวลกุลมาตย์ อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) มีการแถลงข่าวโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบกกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ดร.จำนงค์ ไชยมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงกลาโหม (กห.) เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย พล.อ.ณัฐวุฒิ นาคะนคร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพกองทัพบก (ทบ.) ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาการแทนอธิการบดีวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.จำนงค์ ไชยมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว เพื่อรับสมัครทหารกองประจำการ กองทัพบก เข้าเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมมีนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมาย และการบันทึกขัอตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย มุ่งสร้างกำลังพลที่มีสมรรถนะสูง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กองทัพบก ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้มุ่งพัฒนากำลังพล ให้มีทักษะที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อการสร้างโอกาสในชีวิตที่ดีให้กับทหารกองประจำการ รวมทั้งกำลังพลในสังกัดกองทัพบก ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่กองทัพบกจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนของชาติ ร่วมกับสถาบันการศึกษาหลักแห่งหนึ่งของประเทศอย่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต อีกทั้งความร่วมมือในครั้งนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ทั้งกำลังพลและครอบครัวสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้

“นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม มีความตั้งใจให้มีผู้มาสมัครเป็นทหารกองประจำการ ให้เต็ม เพื่อที่จะได้ไม่จำเป็นต้องเกณฑ์ทหาร ซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งนี้ ถือเป็นแรงจูงใจให้มีผู้มาสมัครเป็นทหารได้ เพราะเมื่อมาสมัครเป็นทหารแล้ว จะไม่เสียโอกาสในการเรียนต่อระดับปริญญาตรี” ดร.จำนงค์ กล่าว

ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ชาวบ้านจะมองว่าการถูกเกณฑ์ทหาร จะทำให้ต้องเสียโอกาสทางการศึกษาไปถึง 2 ปี จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ โดยภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว ระยะแรกมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะร่วมผลิตบัณฑิต โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ ให้กับทหารกองประจำการ กำลังพล สังกัดกองทัพบก และครอบครัวของกำลังพล ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า โดยกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 15 ก.ค.-2 ส.ค. 2567 ในการเข้ารับการศึกษากับมหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากทหารกองประจำการ กำลังพลสั่งกัดกองทัพบก และครอบครัว จะได้ศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกหลายประการ อาทิ สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี ภายใต้แผนการจัดการเรียนการสอนของโครงการ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่เพียง 19,780 บาท กรณีที่ไม่มีการสอบซ่อม การเรียนมีความยืดหยุ่น เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการบรรยายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดบรรยายสรุปเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบ และสามารถนำประสบการณ์ต่างๆ มาเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาเลือกเสรีได้จำนวน 12 หน่วยกิต เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัดที่ประจำการ สอบถามโทร. 08-1696-9515

Next Post

วช. ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำนวัตกรรมโดรนแปรอักษร ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ณ เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

Thu Jun 27 , 2024
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]