ทุนพัฒนาศักยภาพด้านวิทย์ฯ-เทคโนโลยี เปิดให้ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี

มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา แก่เยาวชนที่มีความสามารถ มีความตั้งใจ และมีความประพฤติดี มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสความสำเร็จทางด้านการศึกษา ทางมูลนิธิฯ มีความตั้งใจส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ สร้างโอกาสและความมุ่งมั่นทางด้านการศึกษา ทั้งการปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนรักและเห็นคุณค่า ทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา สนับสนุนเยาวชนที่มีความตั้งใจเรียน มีความสามารถ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมตอบแทนและช่วยเหลือสังคม ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการกล่าวขึ้น

เปิดรับสมัครรอบที่ 2 วันนี้  – 25 กันยายน 2566 และประกาศผลภายใน 31 ธันวาคม 2566

ทุนการศึกษามูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทุนการศึกษาในระดับ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา(เฉพาะระดับปริญญาตรี)ซึ่งศึกษาอยู่ภายในประเทศไทย

ระดับทุนการศึกษาที่สนับสนุน (เฉพาะสถานศึกษาภายในประเทศไทย)

– ระดับประถมศึกษา

– ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย)

– ระดับอาชีวศึกษา (ระดับปวส. ปวช. หรือเทียบเท่า)

– ระดับอุดมศึกษา (เฉพาะในระดับปริญญาตรีเท่านั้น)

วิธีการสมัครขอรับทุน

1.ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครขอรับทุน ที่นี่

2.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีผู้สมัครขอรับทุนไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ด้วยตัวเอง (เด็กเล็ก) ผู้แนะนำ ผู้ปกครอง บิดามารดา ครูอาจารย์สามารถกรอกข้อมูลและเขียนเรียงความแทนได้

3.เขียนเรียงความสั้นๆเกี่ยวกับตนเอง(มีแบบฟอร์มอยู่ในใบสมัคร) โดยการเขียนเรียงความสั้น ๆ เกี่ยวกับตัวเองนั้นควรมีเนื้อหาเรียงความประกอบด้วย

-กิจวัตรประจำวันในช่วงปิด-เปิดเทอม
-สิ่งที่อยากเป็นในอนาคต
-ความต้องการเรียนสูงสุดในระดับใด
-สถานที่ศึกษาที่ต้องการเรียนต่อ (โปรดระบุ)
-ในอนาคต อยากประกอบอาชีพอะไร
-ทำไมถึงขอทุนและทำไมควรได้รับทุน
-ปัญหาหรืออุปสรรคที่ประสบ ณ ขณะนี้
-ทราบข้อมูลทุนการศึกษาจากที่ไหน และรู้จักมูลนิธิฯได้อย่างไร
4.แนบคำรับรองจากบุคคลที่แนะนำและคำรับรองจากครูอาจารย์ ผู้แนะนำหมายถึงผู้เล็งเห็นว่าผู้สมัครขอรับทุนมีความเหมาะสม โดยสามารถเป็นบุคคลเดียวกับผู้ปกครอง บิดามารดา ครูอาจารย์ หรือผู้รู้จักผู้สมัครขอรับทุน

5.แนบหลักฐานประกอบการขอรับทุนมูลนิธิ หลักฐานประกอบการขอรับทุนมูลนิธิ มีดังนี้

-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร
-อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นในการสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
-แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยของครอบครัว พร้อมรูปถ่ายตัวบ้าน และบริเวณโดยรอบของบ้าน
-ข้อมูลในใบสมัครครบถ้วน พร้อมลงชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
-ประวัติและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษาเขียนด้วยลายมือตนเอง
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ของผู้สมัคร 1 ฉบับ )
-ในกรณีเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน สามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านสูจิบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (จำนวน 1 ฉบับ)
-สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา (จำนวน 1 ฉบับ)
-สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 ฉบับ)
-ใบรายงานผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา
-สมุดกิจกรรมหรือ Portfolio (หากมี)
-หนังสือรับรองหรือข้อคิดเห็นจากสถานศึกษาว่ามีความประพฤติดี เรียบร้อย ตั้งใจเรียน ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ กีฬาเด่น หรือมีความสามารถพิเศษ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
6. จัดส่งเอกสาร การจัดส่งเอกสารสามารถส่งด้วยวิธีต่อไปนี้

– ส่งเอกสารแบบ Hard Copy ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (EMS)
โปรดส่งเอกสารมาที่

โครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-FC)
มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานเครือข่าย
ชั้น 9 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

– ส่งเอกสารแบบ Electronics ด้วยไฟล์ PDF หรือ Word ทาง e-mail มาที่
ฝ่ายทุนการศึกษา มูลนิธิศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail: crdc.solution@gmail.com

กฎระเบียบเมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติทุนการศึกษา
เมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาแล้วนั้น จะต้องรักษาสภาพของผู้ขอทุนการศึกษาไว้ดังนี้
-เรียนจบตามกำหนดเวลาของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่
-หากผุ้รับทุนไม่สามารถเรียนจบตามกำหนดเวลาของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ หรือคะแนนของผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้รับทุนจะไม่สามารถขอรับทุนเพิ่มได้อีก
-มีความประพฤติดี เรียบร้อย และรักษาตนตามกฎและข้อระเบียบบังคับของสถานศึกษา
และในการเบิกจ่ายทุนทุกครั้ง ผู้ได้รับทุนต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินทุน ดังนี้
-ใบลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบำรุงการศึกษา
-ตารางเรียนและตารางสอบ
-เอกสารแสดงผลการลงทะเบียนเรียน
-จดหมายรายงานการเรียน กิจกรรมและความประพฤติในเทอมที่ผ่านมา
-จดหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้รับทุนการศึกษา
-ใบสำคัญรับเงิน (ทางมูลนิธิฯจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารและจัดส่งไปให้ทางอีเมล์ โดยผู้รับทุนต้องเขียนข้อมูล และส่งกลับมาทาง โครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-FC) มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานเครือข่าย ชั้น 9 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน
-สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมเลขบัญชี
-รายการบัญชีธนาคารของผู้รับทุนการศึกษา

หมายเหตุ ทุนการศึกษามูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุนการศึกษาได้ โดยจะดำเนินเพิกถอนสิทธิ์ เมื่อผู้ขอรับทุนไม่ประพฤติตนตามกฎและข้อระเบียบบังคับของสถานศึกษา ไม่ประพฤติตนตามกฎระเบียบที่ทางมูลนิธิฯตั้งไว้ คุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนด พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ถูกพักการเรียน สละสิทธิ์ มีความประพฤติที่เสื่อมเสีย บกพร่องในศีลธรรม หรือ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ช่องทางการติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

E-mail: crdc.solution@gmail.com
โทร. 02-1509560,098-2740565
Facebook : CRDC-FC

Next Post

สวนสุนันทา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวสู่ 'SMART UNIVERSITY 2023' 

Fri Jun 23 , 2023
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่  SMART UNIVERSITY 2023 ใน 3 พื้นที่หลัก #ปฐมนิเทศ […]