SEAMEO INNOTECH เปิดให้ทุนอบรมออนไลน์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาชาวไทย

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Educational Innovation and Technology: SEAMEO INNOTECH – ซีมีโออินโนเทค) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ให้ทุนฝึกอบรมออนไลน์แก่ประเทศไทย ในหลักสูตร Southeast Asian School Leadership Program (SEA-SLP)

อบรมระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 – 4 กุมภาพันธ์ 2567

โดยผู้สมัครควรเป็นผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 5 ปี

มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี

สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปแลกเปลี่ยนและขยายผลกับผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ

สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบตามระยะเวลาของหลักสูตร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครโดยตรงได้ที่ bit.ly/SEA-SLP-23 ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/online-sea-slp-2324-info

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จากประเทศไทย จำนวน 10 คน เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรข้างต้น และจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกมายังกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสต่อไป

ข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Next Post

นักศึกษา ‘การจัดการการโรงแรม’ มทร.ธัญบุรี เจ๋ง คว้า 4 รางวัล แข่งขันทำอาหาร ที่มาเลเซีย

Tue Oct 17 , 2023
นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ประลองฝีมือแข่งขันประกอบอาหาร CULINAIRE MALAYSIA 2023 In conjunction with Food & […]