ชมรมถันยรักษ์ “สวนสุนันทา” คว้าแชมป์พร้อมรางวัลขวัญใจมหาชน ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ต่อเนื่องปีที่ 2

 


เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 “ชมรมถันยรักษ์” โดยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมหาชน จากการส่งผลงานกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชน ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลและตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เข้าร่วมประกวดโครงการ ‘สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ‘ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2566’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานมอบรางวัล

สำหรับการประกวดแข่งขันในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยราชภัฏส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 31 แห่งทั่วประเทศ โดยในรอบชิงชนะเลิศนี้เป็นการแข่งขันเพียง 14 มหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบ โดยแบ่งเป็น การสืบสาน และ ต่อยอด จากการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแขนงต่าง ๆ

กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับทรูปลูกปัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้ และรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยรู้จักวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ขึ้นภายใต้โครงการ ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่่าเสมอ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ผ่านระบบ Online และการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning เพื่อเพิ่มฐานของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร บันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่่าเสมอ ในแอปพลิเคชั่นโครงการสืบสานฯ (BSE Application) เพื่อสร้างแนวร่วมอาสาสมัครภายใต้การด่าเนินงานของชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเผยแพร่ความรู้การดูแลเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่่าเสมอ ให้กับชุมชน หรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

นางสาว นางสาวธัญวรัตม์ ดวงมณี นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในฐานะประธานชมรมถันยรักษ์ กล่าวว่า “ดิฉัน ในฐานะประธานชมรม เชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงขับเคลื่อนสังคม สู่ความตระหนักรู้และการดูแลตนเองเกี่ยวกับการตรวจเต้านมอย่างถูกวิธี เพราะเต้านมเป็นสิ่งสำคัญ ที่แสดงถึงภาพลักษณ์และคุณค่าในตนเอง มะเร็งเต้านมเป็นได้ทั้งชายและหญิง ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งรักษาได้ หันมาตรวจเต้านมด้วยตนเองเยอะ ๆ นะคะ”

Next Post

ทีมแดดที่ดีคือแดดที่ส่อง เด็กสวนสุนันทา ชนะเลิศ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน”

Mon Mar 4 , 2024
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสวนสุนันทา นางสาวณัชชา บุญจันทร์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวปริยากร อินทะสระ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และทีมแดดที่ดีคือแดดที่ส่อง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Thailand’s […]