คณะทูต ครอบครัว และผู้แทนกว่า 40 ประเทศ ร่วมงาน The Diplomat Splash 2024 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

สวนสุนันทา ร่วมต้อนรับ คณะทูต ครอบครัว และผู้แทนกว่า 40 ประเทศ ในงาน The Diplomat Splash 2024 สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

วันที่ 4 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 แก่คณะทูตและครอบครัว เพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

กิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตขนมไทย “แป้งสิบ” และ “ขนมสัมปันนี” การจัดเลี้ยง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก วิทยาลัยอุตสาหกรรมและบริการ โดยมีนักศึกษาจากแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดูแลในส่วนงานต้อนรับ

ในช่วงท้ายเป็นการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล การรดน้ำทูตอาวุโส และการละเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี โดยมีคณะทูต ครอบครัว และผู้แทนกว่า 40 ประเทศเข้าร่วมงาน

Next Post

สวนสุนันทา พัฒนา Soft Skills ผู้บริหาร-คณาจารย์ ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

Tue Apr 9 , 2024
สวนสุนันทา อบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ผู้บริหาร-อาจารย์ ต้นแบบพัฒนานักศึกษาศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์สังคมโลก ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม วันที่ […]