สภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรชื่นชมนักศึกษาสวนสุนันทา ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

นักศึกษา สวนสุนันทา เข้ารับการแสดงความชื่นชมและเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หลังจากที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมที่ทุกคนได้นำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จนส่งผลดีต่อตนเอง

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
1. นางสาวบุษกร จันทะเวช คณะครุศาสตร์
-รางวัลชนะเลิศ Triathlon Thailand championships 2023 สมาคมกีฬา ไตรกีฬาแห่งประเทศไทย
-รางวัลชนะเลิศ Duathlon Thailand championships 2024 สมาคมกีฬา ไตรกีฬาแห่งประเทศไทย
2. นางสาววิริญญา สารชาติ คณะครุศาสตร์
– รางวัลชนะเลิศการประกวดวิดีโอด้านภัยคุกคามไซเบอร์ ภายใต้โครงการ ASEAN-Japan Video Competition สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
3. นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ คณะครุศาสตร์
– รางวัล Asean International Youth Excellence Award สาขาเยาวชนผู้มีความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมในอาเซียนสู่สากล ครั้งที่ 6 ประจำปี 2023 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. นายสันติศักดิ์ บุญส่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ “Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC) 2023” กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี
5. นายอภิชาติ คำยา วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
– รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันยูโด ไทย – เยอรมัน คัพ ครั้งที่ 23 รุ่นอายุมากกว่า 18 ปี
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. นายธนกร อินทรยง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา ในมหกรรมรพีวิชาการ ปีการศึกษา 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. นางสาวสุชาวดี แตนิล วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา ในมหกรรมรพีวิชาการ ปีการศึกษา 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. นายทองพันชั่ง นามโพธิ์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปนิกทักษิณ 67 “อยู่ ให้ บาย” กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดตรัง
9. นางสาวณัชชา บุญจันทร์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
– รางวัลชนะเลิศ โครงการ Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

Next Post

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสาขาการตลาด หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

Wed May 1 , 2024
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาการตลาด หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตร 2 […]