สวนสุนันทา พัฒนา soft skills ทักษะวิศวกรสังคม ระดับผู้นำนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

วันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 ณ New Travel Beach Hotel จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา soft skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคมระดับผู้นำนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทผู้นำนักศึกษา กับการสร้างนวัตกรรมยกระดับชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ ผู้นำนักศึกษาจากคณะและวิทยาลัย เข้าร่วมกว่า 100 คน

สำหรับโครงการพัฒนา soft skills ทักษะวิศวกรสังคม จัดขึ้นเพื่อน้อมนำแนวพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเสริมสร้างคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง การมีงานทำ – มืออาชีพ และการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจร่วมกัน


กิจกรรมประกอบไปด้วย การฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้และใช้เครื่องมือทางวิศวกรสังคมที่ถูกต้อง ได้แก่ เครื่องมือฟ้าประทาน เครื่องมือนาฬิกาชีวิต เครื่องมือไทม์ไลน์พัฒนาการ เครื่องมือไทม์ไลน์กระบวนการ เพื่อให้นักศึกษาเกิดมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ – ผล มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร และมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม

Next Post

กลุ่มบริษัท ช.การช่าง มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Fri May 3 , 2024
                    […]