3,414 ที่นั่ง “สวนสุนันทา” รับรอบสุดท้าย เริ่ม 27 พ.ค.นี้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
🎯DIRECT ADMISSION🎯
🚩เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2567
จำนวนรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 390 คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 250 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 430 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 180 คน
คณะวิทยาการจัดการ 340 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 170 คน
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 64 คน
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม 210 คน
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 620 คน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 155 คน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 325 คน
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 180 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 20 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 80 คน
รวมจำนวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 3,414 คน
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร 2. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจำนวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ
.
*****************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th

Next Post

27 นักศึกษาสวนสุนันทา รับทุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการ ICEBTS 2024 ที่ฮ่องกง

Tue May 14 , 2024
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันภาษา จัดโครงการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมต่อยอดทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 27 คน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการ […]