27 นักศึกษาสวนสุนันทา รับทุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการ ICEBTS 2024 ที่ฮ่องกง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันภาษา จัดโครงการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมต่อยอดทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 27 คน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการ International Conference on Education, Business, Technology and Social Sciences (ICEBTS 2024) ในวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่

 1. นางสาวอาณาดา ชลานุเคราะห์ คณะครุศาสตร์
 2. นายกันต์กวินทร์ ภูมิอินทร์ คณะครุศาสตร์
 3. นางสาววรรณา เนียมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 4. นางสาววาริศา เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 5. นางสาวปิยะฉัตร สวิสดิสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 6. Mr.Saeful Maulana คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 7. นางสาวมาฆะสิริ พรหมสุข คณะวิทยาการจัดการ
 8. นางสาวสุชานาถ สองศิริ คณะวิทยาการจัดการ
 9. นายพิสิษฐ์ วัชระรัตนาวลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 10. นางสาวศรัญญา คำมันตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 11. นางสาวสุดารัตน์ นาไพรวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 12. นางสาวกัญญารัตน์ เนาว์แก้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์
 13. นางสาวปริศนา เสือมาก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 14. นายชุติมันต์ บุญงาม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 15. นายธนิสร แหวนเพชร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
 16. นางสาวศิรประภา จันทร์เจือแก้ว วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
 17. นางสาวมณฑ์สิริ จีระศิลป์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 18. นายนฤเทพ จันทโสฬส วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 19. นายศุภกิตติ์ ปรางพิทักษ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 20. นายวริทธิ์นันท์ กสิฤกษ์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
 21. นายอดุลย์วิทย์ วงศ์ทังสิริ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
 22. นางสาวศิรภัสสร พิบูลย์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 23. นายนนทรัตน์ อุ่นเมือง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 24. นางสาวรัศมิมาย บัวโรย วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 25. นางสาวภาคินี บัวเพ็ชร วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 26. นางสาวสุดารัตน์ ลือสะท้าน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 27. นางสาวปัทมาภรณ์ ไชยเลิศ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ และ อาจารย์นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์และรายได้ นักศึกษา ร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำแก่นักศึกษา

 

 

 

 

 

Next Post

ม.กรุงเทพต้อนรับผู้บริหารจังหวัดปทุมฯ จัดประชุมแผนพัฒนาด้วยศักยภาพที่พร้อม

Tue May 14 , 2024
ม.กรุงเทพต้อนรับจังหวัดปทุมฯจัดประชุมแผนพัฒนาด้วยศักยภาพที่พร้อม อาจารย์ภูรัตน์  โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้การต้อนรับ นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี […]