“สวนสุนันทา” จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลาง (นบก.สส.) รุ่นที่ 1


5 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลาง (นบก.สส.) รุ่นที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางในสถาบันอุดมศึกษา

ซึ่งวิทยากรในการอบรมวันแรกนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในประเด็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล และ อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ประเด็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

Next Post

มีมติแต่งตั้งให้ "รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง" ดำดงตำแหน่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา

Mon Jul 8 , 2024
  เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) […]