สวนสุนันทา MOU ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาล พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเสวนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่บูรณาการ ณ โรงแรมโคโค่วิว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

Next Post

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา หนุน 5 ธุรกิจสตาร์ทอัพนักศึกษาสวนสุนันทา สู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

Fri Jul 21 , 2023
5 ธุรกิจสตาร์ทอัพนักศึกษาสวนสุนันทา ผ่านการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์อทิตยา บัวศรี […]