สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา โชว์ 6 ผลงานวิจัยเด่นภายใต้โครงการบ่มเพาะวิศวกรสังคม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา โชว์ผลงานวิจัยเด่นภายใต้โครงการบ่มเพาะวิศวกรสังคม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18 จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่

  1. โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปบ้านเชียง นำเสนอโดย นายพีรวัฒน์ ตุ้ยแป้ ชั้นปีที่ 3 สาขาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  2. โครงการ การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุ่ม แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านเชียง นำเสนอโดย นางสาวรรณรดา ครองยุติ ชั้นปีที่ 3 สาขาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  3. โครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความเป็นมืออาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านเชียง นำเสนอโดย นายธันยบูรณ์ คำศิริ ชั้นปีที่ 3 สาขาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  4. โครงการ การลดต้นทุนกระบวนการผลิตผ้าพื้นเมืองวิสาหกิจชุมชนผ้าพื้นเมืองบ้านเชียง นำเสนอโดย นางสาวธรรมรัตน์ จิตจำนงค์ ชั้นปีที่ 3 สาขาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  5. โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านเชียง นำเสนอโดย นางสาววรรณพร เวชสิทธิ์  ชั้นปีที่ 3 สาขาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  6. โครงการ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยงเพื่อการท่องเที่ยววิถีไทยพวน นำเสนอโดย นายศุภษิต ทิพย์วดีศิทธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยโครงการที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม มีการนำเครื่องมือวิศวกรสังคม การรู้จักแยกแยะข้อเท็จจริง ยอมรับความเห็นต่าง สังเกตเข้าใจ เคารพวิถีชีวิตคนในชุมชน หาจุดร่วมรู้จักอดีตเข้าใจปัจจุบันเพื่อวางแผนอนาคตพัฒนาตามศักยภาพอย่างตรงเป้าหมาย มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือการทำงานวิจัยสร้างนวัตกรรม และมีการขยายผลเพื่อนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยมี อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นำคณะทำงานและนักศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18 ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้แนวคิด “วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Next Post

ว.ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จัดค่าย "Amusons-nous en français !"

Fri Aug 11 , 2023
  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โรงเรียนราชินีบูรณะ และโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม […]