รอบสุดท้าย “สวนสุนันทา” เปิดรับตรงอิสระ ถึง 16 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
รอบรับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 6 – 16 มิถุนายน 2566
👉ติดต่อสมัครได้ที่คณะที่สนใจได้เลย
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-160-1023
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
  – แขนงวิชาเคมี  จำนวนที่รับ 40 คน
สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
  – แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวนที่รับ 40 คน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล
  – แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ จำนวนที่รับ  40 คน
สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
  – แขนงวิชาชีววิทยา จำนวนที่รับ  40 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวนที่รับ  40 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาจิตรกรรม จำนวนที่รับ  20 คน
สาขาดนตรี จำนวนที่รับ  20 คน
สาขาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์
  – แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จำนวนที่รับ  20 คน
  – แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ จำนวนที่รับ  20 คน
สาขาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวนที่รับ 20 คน
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการบัญชี จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
สาขาบริหารธุรกิจ
  – แขนงวิชาการตลาด จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
  – แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
  – แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
  – แขนงวิชาการเงินการธนาคาร จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
  – แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
  – แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาสถาปัตยกรรม จำนวนที่รับ  15 คน
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวนที่รับ  15 คน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนที่รับ 10 คน
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์  
  – แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด จำนวนที่รับ  30 คน
  – แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จำนวนที่รับ  30 คน
  – แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว จำนวนที่รับ  30 คน
  – แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จำนวนที่รับ  30 คน
  – แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย จำนวนที่รับ 30 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จำนวนที่รับ  30 คน
สาขาภาษาไทย จำนวนที่รับ 10 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนที่รับ  30 คน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวนที่รับ 20 คน
สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
  – แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม จำนวนที่รับ 40 คน
  – แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  จำนวนที่รับ  30 คน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02 160 1380 ฝ่ายรับสมัคร
02 160 1023 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
*******************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th

Next Post

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารสวนสุนันทา ลงนามร่วมมือกับ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด มุ่งผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตอบโจทย์อนาคต

Fri Jun 9 , 2023
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง […]