สวนสุนันทา MOU สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนากําลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

สวนสุนันทา MOU สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ส่งเสริมและพัฒนากําลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพและระบบ E-Workforce Ecosystem

21 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยการทำบันทึกความเข้าใจครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานความร่วมมือของ สคช. กับ มร.สส. ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนากำลังคนเพื่อเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิการศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ นำไปสู่การสั่งสมสมรรถนะการเรียนรู้ (Competency Credit Bank) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) บนแพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)

Next Post

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กว่า ๖,๘๐๐ คน

Mon Aug 21 , 2023
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กว่า ๖,๘๐๐ คน เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญา […]