บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กว่า ๖,๘๐๐ คน

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กว่า ๖,๘๐๐ คน
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นับเป็นสิริมงคลและเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน ได้แก่

🎓 นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
🎓 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิซาการเมืองการปกครอง
🎓 นายเชิญพร เต็งอำนวย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รางวัลเข็มทองคำเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ สูงสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
👉🏻 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
🎓 นายสหรัฐ ลักษณะสุต ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๓.๙๘
🎓 นายวันฮาซีฟ ละบายดีมัญ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เกรดเฉลี่ย ๓.๙๘
👉🏻 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
🎓 นางสาวปียะธิดา อินทะรังษี ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เกรดเฉลี่ย ๓.๙๘

ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๖,๘๑๕ คน ประกอบด้วย
🎓 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๑๖๘ คน
🎓 ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๓๖๖ คน
🎓 ปริญญาบัณฑิต ๖,๒๘๑ คน

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน

Next Post

“ผลงาน บอมบ์ กัมมี่ มะม่วงหาวมะนาวโห่ โพรไบโอติกส์” ทีมนักวิจัย – นักศึกษาสวนสุนันทา คว้าเหรียญเงินจากญี่ปุ่น

Mon Aug 21 , 2023
ทีมนักวิจัย – นักศึกษาสวนสุนันทา สร้างชื่อคว้ารางวัลเหรียญเงิน “ผลงาน บอมบ์ กัมมี่ มะม่วงหาวมะนาวโห่ โพรไบโอติกส์” นักวิจัยและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]