“สวนสุนันทา” จัดหนัก 4,584 ที่นั่ง คว้าอนาคตดี ๆ รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับถึง 7 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio ) โดยเปิดโอกาสให้เลือกเรียนถึง 4,584 ที่นั่ง เริ่มรับสมัครวันนี้ – 7 มกราคม 2567

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/isqy03

ปฏิทินการรับสมัครการสอบคัดเลือก คณะและสาขาต่างๆ ( รอบที่ 1 Portfolio )

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา 48 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาไทย 48 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 48 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 48 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 48 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 48 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 48 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 50 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 60 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี) 25 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 50 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ) 25 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) 30 ที่นั่ง
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 56 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและอนิเมขั่นสามมิติ 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาอุตสาหรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (ค.อ.บ.) 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)​ 32 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (วศ.บ.) 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (วศ.บ.)​ 24 ที่นั่ง
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาไทย 64 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 80 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาจีน 80 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 64 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 80 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม) 30 ที่นั่ง
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาจิตรกรรม 32 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 48 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาดนตรี 48 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 48 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟสไตล์ (การออกแบบแฟชั่น) 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟสไตล์ (การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์) 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล 32 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาบัญชี 96 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 32 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 32 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 32 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 128 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 96 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 64 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 64 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ-สองภาษา) 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม-สองภาษา) 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล-สองภาษา) 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการนวัตกรรม (นานาชาติ) 16 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 32 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 32 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (วิทยาเขตสมุทรสงคราม)
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 16 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 8 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 16 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเลขานุการกาแพทย์และสาธารณสุข 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ 16 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 48 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 48 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง (วิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น-ห้องเรียนกรุงเทพ) 72 ที่นั่ง
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น-ห้องเรียนนครปฐม) 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน-ห้องเรียนกรุงเทพ) 72 ที่นั่ง
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน-ห้องเรียนนครปฐม) 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 90 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ (ห้องเรียนนครปฐม) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 120 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ห้องเรียนนครปฐม) 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง-ห้องเรียนกรุงเทพ) 120 ที่นั่ง
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง-ห้องเรียนนครปฐม) 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-ห้องเรียนกรุงเทพ) 32 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ-ธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ-ห้องเรียนกรุงเทพ) 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ-ธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ-ห้องเรียนนครปฐม) 12 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน  (นานาชาติ-ห้องเรียนกรุงเทพ) 12 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน  (นานาชาติ-ห้องเรียนนครปฐม) 12 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (ห้องเรียนกรุงเทพ)  68 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (ห้องเรียนนครปฐม)  12 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (ห้องเรียนกรุงเทพ)  68 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก  (ห้องเรียนนครปฐม)  12 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สองภาษา-ห้องเรียนนครปฐม) 16 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 160 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 128 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 48 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) 96 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) 32 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 32 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 8 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (วิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด-ห้องเรียนกรุงเทพ) 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด-ห้องเรียนนครปฐม) 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล-ห้องเรียนกรุงเทพ) 136 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว-ห้องเรียนกรุงเทพ) 16 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว-ห้องเรียนนครปฐม) 16 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์-ห้องเรียนกรุงเทพ) 16 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์-ห้องเรียนนครปฐม) 16 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย-ห้องเรียนกรุงเทพ) 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย-ห้องเรียนนครปฐม) 24 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ (นานาชาติ-ห้องเรียนนครปฐม) 24 ที่นั่ง
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 24 ที่นั่ง

รายละเอียดในการส่ง Portfolio ( แต่ละคณะและสาขาอยู่ระหว่างหน้าที่ 12 – 31 )
https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/axvsdd4v.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://admission.ssru.ac.th/isqy03

ข้อมูล / ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

https://ssru.ac.th

IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th

Next Post

มทร.ธัญบุรี เตรียมเก้าอี้ 6,382 ที่นั่งรับเด็ก'67 พร้อมเปิดสาขาใหม่ตอบโจทย์อาชีพในอนาคต

Mon Dec 11 , 2023
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อรวมทุกคณะ […]