ทัพกีฬาปัญญาชน “สวนสุนันทา” พร้อมลุย “นนทรีเกมส์ 2567” ย้ำแสดงสปิริตน้ำใจนักกีฬา

วันที่ 24 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับมอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบนโยบายและให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาสวนสุนันทา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกล่าวว่า “ขอให้ทุกคนแสดงสปิริตให้เต็มที่ และอย่าลืมน้ำใจนักกีฬาที่ต้องมีให้ซึ่งกันและกัน”

ทั้งนี้ ได้มอบธงมหาวิทยาลัยให้กับผู้แทนนักกีฬา พร้อมทั้งมอบดอกไม้ให้กับนักกีฬา จากนั้นได้นำทัพนักกีฬาเข้ากราบสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการแข่งขัน #กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 49

Next Post

รองอธิการบดี มทร.กรุงเทพร่วมตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

Thu Jan 25 , 2024
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการ […]