สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยกย่อง 2 นักศึกษานานาชาติสวนสุนันทา “เป็นผู้นำที่ดี”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 – 4 มิถุนายน 2566 ตัวแทนนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการเยาวชนนักศึกษานานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท “The International Youth Representatives in Experiencing the Sufficiency Economy Philosophy (IYSEP 2023)” จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โดย Ms. Kyle Andrea Hufanda นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับยกย่องให้เป็น One of Best คือ มีความเป็นผู้นำที่ดี มีความกระตือรือร้น อ่อนน้อม ถ่อมตน สามารถสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมส่งผลให้เกิดความร่วมมือและทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Mr. Saeful Maulana นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า “สนุก ได้เพื่อนและมิตรภาพที่ดี ความรู้ที่ได้รับจะนำไปเผยแพร่ให้คนประเทศอินโดนีเซียได้รับรู้ต่อไป”

.

อรวรรณ สุขมา : รายงาน

Next Post

กระทรวงการต่างประเทศเชิญนิสิต นักศึกษาระดับป.ตรี สมัครเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

Wed Jun 7 , 2023
กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ […]