ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ได้รับแต่งตั้ง นั่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 ” ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย “ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2559/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1736/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการสรรหาแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 22 (17) และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 จึงแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

Next Post

ไทย-สเปน ประกาศความร่วมมือด้านนวัตกรรมครั้งแรก นำร่องพัฒนาสายพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงจาก 2 ประเทศ โดยนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่คนแรกของไทย

Wed Nov 29 , 2023
  นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ นายเฟลิเป เด […]