“ธนกรณ์ ศิลาโชติ ” ทุ่มกายใจเพื่อศิษย์ ครูดีพลังแห่งแผ่นดิน ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ ศิลปากร


นายธนกรณ์ ศิลาโชติ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันการศึกษา และโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังทุ่มเทและเสียสละ เอาใจใส่ในการสอนและพัฒนานักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น จนได้รับคำชื่นชมจากทั้งในโรงเรียนและสังคมภายนอก

หนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนที่เห็นเป็นรูปธรรมล่าสุด คือการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น ซึ่งครูธนกรณ์ ได้กล่าวผ่านสื่อมวลชนที่มารายงานข่าวว่า ศูนย์ดิจิทัลชุมชนแห่งนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงคนในชุมชนที่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญศูนย์แห่งนี้ จะทำให้เด็ก ๆ หารายได้ช่วยครอบครัว จากการเปิดร้านขายของออนไลน์ ทำให้พวกเขาได้เข้าถึงเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้ได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดียิ่ง

สำหรับประวัติและผลงานนายธนกรณ์ ศิลาโชติ มีดังนี้ ปัจจุบัน เป็นครูผู้ช่วย สังกัด โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ประวัติด้านกีฬา
1. กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
1.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ผสม และประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 35 ใน พ.ศ. 2557 เมืองมะขามหวานเกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 36 ใน พ.ศ. 2558 เชียงรายเกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 37 ใน พ.ศ. 2559 นครศรีธรรมราชเกมส์ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคลชายคู่ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 37 ใน พ.ศ. 2559 นครศรีธรรมราชเกมส์ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคลคู่ผสม การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 37 ใน พ.ศ. 2559 นครศรีธรรมราชเกมส์ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
2.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ผสม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จันทบูรณ์เกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2558
3. กีฬาแห่งชาติ
3.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ผสม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 11-21 ธันวาคม พ.ศ. 2558
4. กีฬามหาวิทยาลัย
4.1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559 – 2563
4.2 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิสระดับมหาวิทยาลัยรายการ100PLUS U Team League ประจำปี 2016 – 2020

ประวัติการทำงาน
– ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
– ครูสอนเทนนิส ชมรมเทนนิส นครศรีธรรมราช

ผลงานด้านการสอน
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม การคัดเลือกสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
2. รางวัลครูผู้สอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม “ดีเด่น” ระดับชาติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2566 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกรมการศาสนา
3. ได้รับเลือกเป็นคณะทำงานฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและกรอบหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
4.ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีพลังแห่งแผ่นดิน “คุรุคุณธรรม” ประจำปี 2566 ประเภทข้าราชการครู จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. รางวัลครูผู้สอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม “ดีเด่น” ระดับชาติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2567 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกรมการศาสนา

 

Next Post

สวนสุนันทา คว้าแชมป์ฟุตซอลทีมหญิง IMANE THAILAND พร้อมกวาด 5 รางวัลยอดเยี่ยม

Thu Apr 18 , 2024
สวนสุนันทา  คว้าแชมป์  ฟุตซอลทีมหญิง IMANE THAILAND FUTSAL WOMEN UNIVERSITY THE CHAMPIONSHIP […]