ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร เปิดให้ทุนนักศึกษาเรียนดี มีกิจกรรมเด่น แต่ขาดแคลน ปีการศึกษา 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสรรเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2568 งานทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดีตาม ข้อบังคับคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2535 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการรักษาวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 บัดนี้ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเภททุนและคุณสมบัติผู้ขอรับทุน สามารถเลือกสมัครได้เพียงทุนได้ทุนหนึ่งเท่านั้น และต้องไม่เป็นผู้ได้รับ ทุนการศึกษาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หรือทุนต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2567

1.1 ทุนเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 20,000 บาท สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีผลการเรียน สะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 3.20 และมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท / ปี
1.2 ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 15,000 บาท ทุกชั้นปี ที่มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 3.00 และ มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท / ปี
1.3 ทุนอุดหนุนค่าครองชีพ ทุนละ 7,000 บาท สําหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 และมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท / ปี โดยกรรมการจะคัดเลือกจากนักศึกษาที่สมัครสองทุนข้างต้น (1.1, 1.2) แต่ไม่ได้รับคัดเลือกและมีคะแนนสัมภาษณ์สูงสุดตามลําดับ
1.4 ทุนผู้นํากิจกรรมดีเด่น ทุนละ 10,000 บาท สําหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และมีประวัติกิจกรรมดีเด่น มีประวัติทํากิจกรรมไม่ต่ํากว่า 2 ปี และไม่เคยได้รับทุนนี้มาก่อน

2. การสมัครขอรับทุน ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ทาง https://forms.office.com/r/780kRgExv1 (ใช้บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัย Su.ac.th เท่านั้น) ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ QR Code แนบท้ายนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2 สํานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โทร.034-109686 ต่อ 206054 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครต้องระบุครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลเป็นเท็จ หรือไม่ได้ผ่านการรับรอง ความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หรืออาจารย์ที่ปรึกษากิจการนักศึกษา การพิจารณาทุนจะถือเป็นโมฆะ และมีผลทางวินัย นักศึกษา ทั้งนี้ การสําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

Next Post

"สุทิน" มอบ "จำนงค์" ผู้ช่วย รมต.กห. เปิดงานและมอบรางวัล โบว์ลิ่งการกุศล "BPC Bowling Charity for Scholarship" ของชมรมพุทธจิตวิทยา "มจร"

Tue Jul 9 , 2024
ดร.จำนงค์ ไชยมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะตัวแทนของ ดร.สุทิน คลังแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “BPC […]