กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ […]